METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 828, 6.7.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Tammi-huhtikuun puuntuonti pieneni viisi prosenttia viime vuodesta

Puu

Suomeen tuotiin huhtikuussa 1,8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli 13 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisempi yhden kuukauden tuontiennätys (kuva 1).

Tammi-huhtikuussa tuotiin puuta 6,7 miljoonaa kuutiota, viisi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tärkeimmän tuontipuutavaralajin, koivukuitupuun tuonti tippui 12 prosenttia 2,0 miljoonaan kuutioon. Havukuitupuiden tuonti väheni 7-8 prosenttia ja havutukkien hieman enemmän. Hakkeen tuonti kasvoi prosentin ja koivutukin peräti 11 prosenttia.

Tukkipuun keskimääräiset tuontihinnat olivat alkuvuonna 2-3 prosenttia korkeampia kuin vuotta aikaisemmin. Koivukuitupuun tuontihinta nousi vastaavasti prosentin ja hakkeen seitsemän prosenttia. Mäntykuitupuun (-5%) ja kuusikuitupuun (-7%) tuontihinnat laskivat.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin huhtikuussa 1,0 miljardin euron arvosta. Viennin arvo laski edelliskuusta 10 prosenttia, mutta tammi-huhtikuun vienti nousi neljä prosenttia korkeammaksi kuin vuotta aikaisemmin.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli tammi-huhtikuussa neljä prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Kasvua selittää parhaiten mäntysahatavaran vientimäärän (+4%) ja - hinnan (+10%) kohoaminen. Myös vanereiden vientimäärät ja -hinnat nousivat.

Massojen viennin arvo kohosi lähes neljäsosan etenkin valkaistun havusulfaatin viennin kasvaessa. Paperiviennin arvo nousi edellisvuodesta kaksi prosenttia sanomalehti-, hieno- ja säkkipaperin viennin vetämänä. Aikakauslehtipaperin vienti väheni (-4%) ja vienti siirtyi jossain määrin päällystetyistä papereista (-9%) päällystämättömiin (+4%).

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2006.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte