METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 807, 21.2.2006

Puun hinnat metsäkeskuksittain, vuosi 2005

Reaalisten kantohintojen lasku 2,3 prosenttia vuonna 2005

Yksityismetsien puukauppojen reaalinen kantohintataso oli viime vuonna keskimäärin 2,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2004. Reaalihintojen lasku jatkui siten kolmatta vuotta peräkkäin. Nimellishinnoilla mitattuna koko maan keskimääräiset kantohinnat nousivat hieman (+0,8 % edellisvuodesta). Korkeimmillaan reaaliset kantohinnat ovat olleet vuonna 1990 (kuvat 1 ja 2). Näihin huippuhintoihin verrattaessa vuoden 2005 keskimääräinen kantohintataso oli 12 prosenttia alempi.

Vuosi 2005 oli puukaupassa hiljaisin yli vuosikymmeneen. Metsäteollisuuden puun ostot yksityismetsistä jäivät alle 30 miljoonan kuutiometrin (–17 % edellisvuodesta). Kuusitukin kysyntä jatkui vahvana, ja siitä maksetut reaaliset kantohinnat pysyivät edellisvuoden ennätyskorkealla tasolla. Kuusitukin reaalinen kantohinta oli viime vuonna 13 prosenttia korkeampi kuin vuonna 1990. Mäntytukilla hintakehitys on ollut päinvastaista. Vuonna 2005 mäntytukin keskimääräinen reaalinen kantohinta oli 6 prosenttia alempi kuin vuotta aiemmin ja 17 prosenttia alempi kuin vuonna 1990. Eri kuitupuutavaralajien kantohinnat putosivat reaalisesti 1–2 prosenttia edellisvuodesta. Verrattaessa 1990- luvun alkuun laskua oli puulajista riippuen 26–47 prosenttia.

Reaalinen kantohintataso laski viime vuonna kaikkien metsäkeskusten alueilla. Eniten kantohinnat laskivat Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella (–4,6 %). Pohjois- Savossa ja Etelärannikolla laskua oli vajaat 3 prosenttia ja Lounais- ja Keski-Suomessa 2,4 prosenttia. Keskimääräiset kantohinnat laskivat reaalisesti vähiten Pohjois-Karjalan (–1,3 %) ja Hämeen-Uudenmaan (–0,5 %) metsäkeskusten alueilla.

Markkinahakkuiden lasku (–4 %) ja kantohintatason aleneminen (–1 %) merkitsivät sitä, että myös kantorahatuloja kertyi aikaisempia vuosia vähemmän. Ennakkoarvio vuoden 2005 bruttokantorahatuloiksi on 1,60 miljardia euroa, noin 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2004. Yksityismetsänomistajien kantorahatulot olivat noin 1,39 miljardia euroa, jossa oli laskua edellisvuoteen verrattuna 7 prosenttia (ks. taulukko tiedotteen takasivulla). Yksityismetsien kantorahatulot vähenivät kaikkien metsäkeskuksien alueilla. Lasku oli suhteellisesti suurin – yli 11 prosenttia – Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella. Keski- Suomessa ja Kaakkois-Suomessa lasku oli ennakkotietojen mukaan yli 9 prosenttia. Mänty- ja kuusitukkien osuus oli yhteensä 67 prosenttia kantorahatuloista.

Nimellinen ja reaalinen (tukkuhintaindeksillä korjattu)
kantohintataso hintaindeksillä mitattuna (1/1995=100)
ja indeksin vuosimuutos (% edellisestä vuodesta)
  Nimellinen
hintaindeksi
%-muutos Reaalinen
hintaindeksi
%-muutos
1995 109 109
1996 111 1,8 111 1,1
1997 119 6,8 116 5,0
1998 123 3,3 122 5,3
1999 123 0,6 122 –0,1
2000 130 5,1 119 –2,6
2001 126 –2,9 116 –2,6
2002 129 2,0 119 2,5
2003 127 –1,5 117 –1,4
2004 124 –2,3 113 –3,4
2005 125 0,8 111 –2,3
Lähde: Metsäntutkimuslaitos

 

Kuva 1. Yksityismetsien reaaliset kantohinnat 1987–2005

Kuva 2 Yksityismetsien nimellisen ja reaalisen (tukkuhintaindeksillä korjatun) kantohintatason kehitys 1987–2005 (1/1987=100)


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte