METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 838, 15.9.2006

Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2005

Vuonna 2005 keskeisten metsänhoito- ja perusparannustöiden määrät vähenivät

Metsänhoito- ja perusparannustyöt

Metsätaloudessa vuonna 2005 hakkuumäärät jäivät alle tavanomaisen ja myös metsänhoito- ja perusparannustöiden suoritteet laskivat vuoteen 2004 verrattuna. Kansallisen metsäohjelman 2010 (KMO) vuotuiset metsänhoitotavoitteet jäivät pääosin saavuttamatta.

Vuonna 2005 metsiä uudistettiin 145 000 hehtaaria, josta metsänviljelyn osuus oli 119 000 hehtaaria. Metsänviljelyn pinta-ala supistui 3 prosentilla edellisvuodesta, mutta se jäi silti vielä noin prosentin edellisen kymmenvuotisjakson keskiarvoa suuremmaksi. Viljelyalasta 31 000 hehtaaria kylvettiin ja 88 000 hehtaaria istutettiin. Kylvöistä 98 prosenttia oli männyn kylvöjä. Istutusalasta 66 prosenttia oli kuusen istutuksia ja kuusen istutus olikin eräs harvoista kasvaneista suoritteista. Luontaisesti metsiä uudistettiin 26 000 hehtaaria, ja määrä oli alhaisempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Edellisvuodesta luontaisen uudistamisen pinta-ala väheni 21 prosenttia. Uudistusalojen raivaus väheni 63 000 hehtaariin ja muokkaus 122 000 hehtaariin. Muokkauksen työlajeista kuitenkin mätästyksen osuus kasvoi edellisvuoden tavoin. Metsiä kulotettiin lähinnä Pohjois-Suomessa ja kulotuspinta-ala viisinkertaistui yltäen 1 000 hehtaariin.

Taimikonhoitoa ja nuoren metsän kunnostusta tehtiin 219 000 hehtaaria. Pinta-ala supistui edellisvuodesta, mutta jäi silti 7 prosenttia edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoa suuremmaksi. KMO 2010:n asettama pinta-alatavoite on 250 000 hehtaaria.

Kunnostusojitusala laski 69 000 hehtaariin ja alitti noin 10 prosentilla vuosien 1995–2004 keskimääräisen tason. KMO 2010:n ojitustavoite on 110 000 hehtaaria vuodessa. KMO 2010:n tavoitteiden mukainen tietöiden painottuminen vanhojen teiden perusparannuksiin jatkui. Uusia metsäteitä rakennettiin 790 kilometriä, kun vuotta aikaisemmin määrä oli 831 kilometriä. Vanhoja metsäteitä perusparannettiin 2 155 kilometriä.

Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset

Metsänhoitoon ja perusparannustöihin käytettiin vuonna 2005 noin 222 miljoonaa euroa, mikä oli 3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityismetsien osuus laski 166 miljoonaan euroon (muutos - 1 %), metsäteollisuuden osuus nousi 23 miljoonaan euroon (+ 14 %), ja myös valtion panostus lisääntyi 32 miljoonaan euroon (+ 6 %). Kuten edellisvuonna, eniten rahaa kului metsänuudistamiseen (91 milj. €). Uudistamiskustannusten jakautuma tosin muuttui viime vuodesta. Uudistusalan valmistamiseen käytettiin 33 miljoonaa euroa (muutos + 8 %) ja metsäviljelyyn 58 miljoonaa euroa (- 2 %). Taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen kului 72 miljoonaa euroa.

Valtio tuki yksityismetsien puuntuotantoon oli 62 miljoonaa euroa, mikä oli noin 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2004 ja vastasi alentunutta suoritetasoa. Summasta metsänhoito- ja perusparannustöihin käytettiin 54 miljoonaa euroa, mikä kattoi 33 prosenttia yksityismetsien metsänhoidon ja perusparannuksen kokonaiskustannuksista. Juurikäävän torjuntaa sekä energiapuun korjuuta ja haketusta tuettiin kahdeksalla miljoonalla eurolla. Vajaa neljännes valtion tuesta käytettiin töiden suunnitteluun ja työnjohtoon ja runsaat kolme neljännestä töiden toteutukseen.

Hakkuupinta-alat

Vuoden 2005 hakkuiden pinta-ala oli 511 000 hehtaaria, mikä oli 13 prosenttia edellisvuotista ja 4 prosenttia edellistä kymmenvuotisjaksoa pienempi. Ensiharvennuksia tehtiin 168 000 hehtaaria, muita harvennuksia 143 000 hehtaaria ja avohakkuita 122 000 hehtaaria. Kaikkien hakkuutapojen pinta-alat laskivat. Hakkuukertymän kannalta merkittävin oli viidenneksellä pienentynyt uudistushakkuiden pinta-ala. Kansallisen metsäohjelman 2010 ensiharvennustavoite (250 000 hehtaaria) jäi edelleen täyttymättä. Hakatusta puumäärästä arviolta kolmannes kertyi kasvatushakkuista ja kaksi kolmannesta uudistushakkuista (markkinahakkuut 52,6 miljoonaa kuutiometriä, ks. tarkemmin Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain. Metsätilastotiedote 814).

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte