Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 761, 4.3.2005

Puukauppa veromuodoittain 2004

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Pinta-alaverotiloilta yli 60 prosenttia yksityismetsien puusta myös vuonna 2004

Teollisuuden ostot yksityismetsistä veromuodoittain

Yksityismetsistä ostettiin vuonna 2004 yli 35 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä vastaa runsasta 44 miljoonaa kuutiometriä markkinoille hakattavana puumääränä. Tästä puusta ostettiin pinta-alaverotetuilta tiloilta 61 prosenttia, eli kutakuinkin sama osuus kuin vuotta aikaisemmin. Osuus oli edellisten vuosien tapaan selvästi suurempi kuin tähän veromuotoon siirtymäkauden (1993– 2005) alussa jääneiden tilojen osuus (38%) yksityismetsien pinta-alasta.

Vuonna 1997 pinta-alaverotilojen osuus metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta oli 56 prosenttia. Seuraavina vuosina pinta-alaverotukseen jääneiden myymä määrä ja osuus pienenivät hieman, kunnes ne kasvoivat puukaupan yleisen piristymisen myötä vuonna 2002. Vuonna 2003 puumäärä kasvoi edelleen ja sen osuus yksityismetsien puukaupasta nousi 62 prosenttiin.

Yksityismetsistä myytiin viime vuonna puuta 7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Pinta-alaverotetuilla tiloilla myynnit kasvoivat 6 prosenttia. Puukauppa kiihtyi edellisvuoden notkahduksen jälkeen myös myyntiverotukseen jo siirtyneillä tiloilla. Niiden myyntimäärät nousivat, todennäköisesti puun loppuvuoden hintanousun vetämänä 10 prosenttia (kuva 1).

Pinta-alaverotukseen jääneet yksityismetsät siirtyvät maksamaan puunmyyntituloistaan pääomaveroa vuoden 2006 alussa. Pitkän siirtymäkauden ja kiivaan puukauppatahdin myötä nämä metsänomistajat ovat ennättäneet realisoida tilojensa hakkumahdollisuuksia hyvin ennen myyntiverotukseen siirtymistä. Metsäntutkimuslaitoksessa tehtyjen laskelmien mukaan pinta-alaverotukseen jääneissä Etelä-Suomen metsissä on keskimäärin selvästi vähemmän puuta hehtaarilla kuin myyntiverotukseen jo siirtyneissä metsissä.

Tukki- ja kuitupuun ostot veromuodoittain

Pinta-alaverotuksesta myydystä puusta oli vuonna 2004 tukkipuuta 50 ja myyntiverotuksesta myydystä puusta 45 prosenttia. Koko puukauppaa tarkasteltaessa pinta-alaverotiloilta ostetun tukkipuun osuus kaikesta tukista pieneni kaksi prosenttiyksikköä 63 prosenttiin ja kuitupuussa vastaava osuus pysyi ennallaan 58 prosentissa.

Pinta-alaverotuksesta myydyn tukkipuun määrä kasvoi 5 prosenttia ja kuitupuun määrä 8 prosenttia edellisvuodesta. Puutavaralajeittain tarkasteltuna kauppa hiljeni (–4%) ainoastaan koivutukilla, jonka reaalinen yksikköhinta oli keskimäärin 10 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin.

Myyntiverotuksessa eri puutavaralajien hintojen ja myyntimäärien muutoksien välinen yhteys oli vielä selvempi. Tukkipuuta myytiin 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Edellisvuodesta suhteessa eniten halventuneen koivutukin myyntimäärä nousi prosentin, pari prosenttia halventuneen mäntytukin määrä viisi prosenttia, ja edellisen vuoden hintatasolle yltäneen kuusitukin myyntimäärä nousi peräti 18 prosenttia. Kuitupuun myyntimäärä kasvoi vastaavasti 8 prosenttia. Edellisvuodesta viisi prosenttia halventuneen kuusikuitupuun myynti kasvoi 13 prosenttia ja 10 prosenttia halventuneiden muiden kuitupuutavaralajien myyntimäärät selvästi vähemmän (männyn 7% ja koivun 3%).

Ostot kauppatavoittain, alueittain ja veromuodoittain

Yksityismetsistä ostettiin viime vuonna puuta pystykaupoilla lähes 29 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastasi 82 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsien ostoista.

Pystykauppapuusta 63 prosenttia saatiin pinta-alaverotetuilta tiloilta. Alueittaiset erot olivat kuitenkin edellisten vuosien tapaan melko suuria. Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella pinta-alaverotuksesta ostettiin alle puolet puusta; Pohjois-Suomessa osuus taas oli selvästi keskimääräistä suurempi eli noin neljä viidesosaa. Pinta-alaverotuksesta ostetun tukkipuun osuudet vaihtelivat koko maan pystykaupoissa koivutukin 60 prosentista mäntytukin 67 prosenttiin. Kuitupuulajeista ostettiin pinta-alaverotiloilta 61–62 prosenttia. Myös puutavaralajeittaiset osuudet vaihtelivat huomattavan paljon alueittain.

Vuoden 2004 hankintapuusta ostettiin pinta-alaverotiloilta hieman yli puolet (kuitupuusta 50 ja tukkipuusta 52 prosenttia). Hankintapuussa pinta-alaverotuksesta ostetun puun osuus kasvoi kaikissa puutavaralajeissa 1– 3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta; pystykauppapuussa osuudet taas pienenivät saman verran.

Ostomäärät

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/