METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 797, 12.12.2005

Metsien pinta-alaverotus 2005

Verokuutiometrin raha-arvo laski yli neljä prosenttia

Verokuutiometrin raha-arvo verovuodelle 2005 oli keskimäärin 19,25 euroa. Arvo on laskenut viitenä viimeisenä vuotenaan, nyt lasku oli edellisvuodesta 4,6 prosenttia (kuva 1 ja taulukko 1). Viime vuosikymmenellä raha-arvo oli alimmillaan 13,20 euroa vuonna 1994. Keskimääräinen laskennallinen kantohintataso (puukuutiometrin bruttoraha-arvo) oli nyt 21,36 €/m³, mikä on 2,1 prosenttia edellisvuotista korkeampi (taulukko 1). Kantohintojen määrittelyssä käytetyt laskennalliset hankintahakkuiden korjuukustannukset ovat taulukossa 3.

Vuosi 2005 on pinta-ala/tuottoperusteisen metsäverotuksen viimeinen. Ensimmäinen oli vuosi 1921. Tähän tiedotteeseen koottuja kuntakohtaisia verokuutiometrin raha-arvoja käytetään viimeisen kerran metsätulojen pinta-alaperusteisessa verotuksessa ja varallisuusverotuksessa metsän arvon määrityksessä.

Vuonna 2004 verokuutiometrin rahaarvo nousi lähes puolessa kunnista, nyt näin tapahtui vain 18 kunnassa. Raha-arvo ei noussut yhdessäkään metsäkeskuksessa. Se aleni eniten Etelä-Pohjanmaalla. Raha-arvo lasketaan kahden edellisen hakkuuvuoden puun hintojen ja kauppamäärien (kpl) perusteella. Hakkuuvuonna 2004/05 kuusisahatukin ja -kuitupuun hinnat nousivat, muiden puutavaralajien keskihinta laski hieman tai pysyi ennallaan (taulukko 2). Edellisenä hakkuuvuotena ostohinnat laskivat ja kun ne eivät nyt nousseet, verokuutiometrin arvo laski.

Päättyneen hakkuuvuoden 2004/05 markkinahakkuut (51,8 milj. m³) alittivat hakkuuvuoden 2003/04 hakkuut, mutta ylittivät veronalaisen kasvun puutavaramäärän (47,9 milj. m³). Kotitarvepuusta ja veronalaisesta hakkuusäästöstä aiheutuva alennus vaihtelee hakkuiden mukaan ja kuntakohtaisesta hakkuusäästöstä johtuvaa alennusta (taulukko 6) puukuutiometrin raha-arvoon tuli 156 kunnassa (100 kuntaa v. 2004). Edellisessä kappaleessa mainitun hintakehityksen lisäksi markkinahakkuiden vähentyminen on toinen merkittävä verokuutiometrin arvoa laskenut tekijä.

Vaikka hakkuiden volyymi laski, puutavaralajikohtaisten hintahavaintojen lukumäärät nousivat hiukan. Esimerkiksi kauppoja, joissa oli mäntykuitua, ilmoitettiin 2003/04 noin 160 000 kpl. Hakkuuvuonna 2004/05 vastaava luku oli noin 165 000 kpl (kuva 2). Kauppoja, joissa oli mukana mäntytukkia, oli lähes täsmälleen sama määrä kuin edellisenä hankintavuotena.

Puun kasvatuksen kulujen osuus metsätalouden bruttoarvonlisäyksestä oli vuosina 2000–04 keskimäärin 7 prosenttia (taulukko 4). Pinta-alaverotuksen tilakohtaiset uudistamis- ja taimikkovähennykset muuttuivat tarkistuslaskennassa (taulukko 5). Vakuutuskorvauksia maksettiin 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Vuoden 2005 verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot on vahvistettu valtioneuvoston asetuksella 951/2005. Vuotta 2004 koskevat pinta-alaverotuksen tiedot on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 749. Yksityiskohtaisesti verokuutiometrin keskimääräisen raha-arvon laskenta on kuvattu Metsäntutkimuslaitoksen tiedonannossa 431.

Kuvat 1 ja 2.

Verokuutiometrin raha-arvot kunnittain, koko tiedote taulukoineen (pdf, 148 kb)


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte