Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 789, 13.9.2005

Puukauppa elokuu 2005

Toimittaja: Mika Mustonen

Puukauppa piristyi elokuussa

Kesä oli puukaupassa tavallista hiljaisempi työtaistelun aiheuttaman yleisen epävarmuuden vuoksi. Kesä–heinäkuussa metsäteollisuuden yksityismetsistä ostama puumäärä oli vain hieman yli puolet edellisvuoden tasosta. Elokuussa puukauppa normalisoitui ja ostomäärä (1,9 milj. m³) palasi samalle tasolle kuin vuosi sitten. Tammi– elokuun ostomäärä, 17,2 miljoonaa kuutiometriä, oli silti jäänyt 10 prosenttia jälkeen viime vuoden ostokertymästä. Eniten pienenivät mäntytukin (–24 %) ja kuusitukin (–10 %) ostomäärät. Koivutukkia sen sijaan tuli markkinoille 15 prosenttia edellisvuotta enemmän, ja sen vanavedessä myös koivukuitupuuta ostettiin saman verran kuin vuotta aiemmin.

Hankintakauppojen osuus puun ostoista oli tammi–elokuussa noussut lähinnä kuitupuun hyvän kysynnän myötä 21 prosenttiin, kun osuus viime vuonna oli 18 prosenttia.

Puun kantohinnat olivat kauppamäärien notkahduksesta huolimatta keskimäärin 1,1 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten. Elokuussa kaikkien puutavaralajien hinnat olivat mäntytukkia lukuun ottamatta nousseet viime vuoden elokuusta. Eniten nousivat koivutukin (5 %) ja kuusitukin (4 %) hinnat. Kaikissa kuitupuulajeissa nousua vuositasolla oli 2 prosenttia. Mäntytukista maksettu keskihinta taas aleni 4 prosenttia.

Hankintahinnoista mäntykuidun hinta on hyvän kysynnän myötä noussut prosenttiyksikön kantohintaa enemmän viime vuodesta. Hankintakaupoissa myös mäntytukin lasku on ollut vähäisempää (–2 %).

Kuusitukin elokuun keskihinta (46,2 €/m³) oli laskenut prosentin verran vuoden huippuhinnastaan toukokuussa. Kuusitukin hintataso on silti edelleen korkeammalla kuin vuosiin. Merkkejä hinnan laskusta ei ole näkyvissä, sillä syksyn puukaupassa varsinkin kuusitukin odotetaan käyvän hyvin kaupaksi.

Vuoden neljän viimeisen kuukauden aikana puun ostojen yksityismetsistä tulisi olla keskimäärin neljä miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa, jotta teollisuuden ostotavoite 41–42 miljoonaa kuutiometriä hakattua puuta täyttyisi. Viime syksyn puukauppatasoon verrattuna tämän tavoitteen saavuttaminen on hyvin realistista. Loppuvuoden puukauppaa vauhdittaa osaltaan se, että pinta-alaverotuksessa olevien puunmyyjien kauppojen rahoituksessa pankit ja puunostajat soveltavat erityisjärjestelyjä.

Kuvat 1-4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/