Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 767, 21.4.2005

Puukauppa, maaliskuu 2005

Toimittaja: Mika Mustonen

Puun hinnat pysyivät vakaina maaliskuussa

Metsäteollisuus osti maaliskuussa yksityismetsistä 2,5 miljoona kuutiometriä puuta. Puukauppa oli vuodenaikaan nähden normaalilla tasolla. Tammi–maaliskuun ostomääräksi kertyi 8,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,5 miljoonaa kuutiometriä (6 %) enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Puun kantohinnat olivat maaliskuussa samalla tasolla kuin kuukautta aiemmin. Ainostaan kuusikuitupuun keskikantohinta laski hienokseltaan (1%) helmikuusta. Kuusitukista maksettiin maaliskuun pystykaupoissa keskimäärin 46,3 €/m³ ja mäntytukista 45,0 €/m³. Kuitupuista kuusikuitupuun keskihinta oli 20,8 €/m³ ja mäntykuitupuun 12,7 €/m³. Kantohinnat ovat vuodenvaihteen jälkeen pysyneet melko vakaina lukuunottamatta mäntytukin hinnan pientä valumista alaspäin.

Maaliskuussa kantohintataso oli koko maassa keskimäärin 3 prosenttia korkeampi viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Kuusitukin hinta kohosi 6 prosenttia ja siitä maksettiin 2,6 euroa parempaa hintaa kuutiolta kuin vuosi sitten. Koivutukin kantohinta nousi vuodessa 5 prosenttia (1,9 €/m3). Kuitupuun hinnat kohosivat vuodentakaisesta 3–5 prosenttia (0,4–0,9 €/m³). Ainoastaan mäntytukin hinta laski. Laskua vuodentakaisesta oli 2 prosenttia  (0,8 €/m³), mikä heijastaa mäntysahatavaran heikentynyttä vientihintaa ja sahauksen huonoa kannattavuutta.

Hankintahintojen kehitys seurasi kantohintojen kehitystä sillä erolla, että hankintakaupoissa mäntytukin hinta ei ole laskenut ja se oli samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Talvimyrskyn Ruotsissa kaatama puu ei juurikaan ole vaikuttanut Suomen tukkipuumarkkinoihin ja kuusikuitupuutakin on toistaiseksi tuotu vain vähäisiä määriä. Jatkossa myrskytuhometsistä tulee markkinoille huomattavia määriä sellukuitupuuta, jonka tuonti Suomeen tulee epäilemättä lisääntymään. Lähikuukausien aikana tulee selviämään myös, paljonko Venäjältä ja Baltian maista Ruotsiin aiemmin suuntautuneesta puun viennistä kääntyy kohti Suomen tehtaita.

Myrskytuhojen ei ole kuitenkan lyhyellä aikavälillä arvioitu merkittävästi vaikuttavan Suomen yksityismetsien puun kysyntään. Menossa on myös veromuutoksen viimeinen vuosi ja metsäteollisuusyritykset pyrkivät hoitamaan pinta-alaverotuksessa olevien metsänomistajien puukaupat ennen vuoden loppua.

Kuvat 1-4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/