Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 760, 18.02.2005

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004

Toimittajat: Martti Aarne ja Pekka Ollonqvist

Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004

Yksityismetsien puukauppojen reaalinen kantohintataso oli viime vuonna keskimäärin 3,4 prosenttia alempi kuin vuonna 2003. Nimellishinnoilla mitattuna koko maan kantohinnoissa oli laskua keskimäärin 2,3 prosenttia. Kantohinnat laskivat vuoden alkupuoliskolla mutta kääntyivät useimmilla alueilla selkeästi nousuun kesän jälkeen. Korkeimmillaan reaaliset kantohinnat olivat vuonna 1990 (kuvat 1 ja 2). Tähän suhdannehuippuun verrattaessa vuoden 2004 keskimääräinen kantohintataso oli 12 prosenttia alempi.

Kuusitukin kysyntä on jatkunut vahvana, ja siitä maksetut hinnat nousivat ennätyskorkeiksi vuonna 2004. Kuusitukin reaalinen kantohinta oli viime vuonna 13 prosenttia korkeampi kuin vuonna 1990 (kuva 1). Muiden puutavaralajien hinnat ovat laskeneet. Mäntytukin keskimääräinen kantohinta oli 3 prosenttia alempi kuin edellisvuonna ja 12 prosenttia alempi kuin vuonna 1990. Koivutukista maksettiin nyt 25 prosenttia vähemmän kuin 1990-luvun alussa. Eri kuitupuutavaralajien reaaliset kantohinnat putosivat 5–10 prosenttia edellisvuodesta. Verrattaessa 1990-luvun alkuun laskua oli kuitupuutavaralajista riippuen 25– 45 prosenttia.

Reaalinen kantohintataso laski viime vuonna kaikkien metsäkeskusten alueilla. Eniten kantohinnat laskivat Pohjois-Karjalassa (–5,1 %). Pohjois-Savossa laskua oli 4,4 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaalla 4,0 prosenttia. Alueittain tarkasteltuna kantohintojen keskimääräinen lasku oli pienintä Kaakkois-Suomessa (–1,9 %) ja Lounais-Suomessa (–2,2 %).

Markkinahakkuiden lasku (–2 %) ja keskimääräisen kantohintatason aleneminen vetivät myös kantorahatulot alamäkeen vuonna 2004. Ennakkoarvio vuoden 2004 kantorahatuloiksi on 1,68 miljardia euroa, josta yksityismetsien osuus oli noin 1,47 miljardia euroa. Yksityismetsänomistajien kantorahatulot alenivat nimellisesti 5 prosenttia edellisvuodesta (ks. taulukko tiedotteen takasivulla). Yksityismetsien kantorahatulot vähenivät suhteellisesti eniten – yli 9 prosenttia – Pohjois-Karjalan ja Pirkan-maan metsäkeskusten alueilla. Havutukkien osuus oli 69 prosenttia kantorahatuloista.

Taulukko

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/