Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 778, 21.6.2005

Metsänhoito- ja perusparannustyöt

Toimittajat: Sinikka Västilä, Helena Herrala-Ylinen

Ensiharvennuksien pinta-ala lisääntyi edelleen vuonna 2004

Metsänhoito- ja perusparannustyöt

Vuonna 2004 keskeisten metsänhoitoja perusparannustöiden määrät lisääntyivät koko maan tasolla vuoteen 2003 verrattuna. Kansallinen metsäohjelma 2010:ssä asetetut vuotuiset tavoitteet täyttyivät kunnostusojitustavoitetta lukuunottamatta.

Vuonna 2004 metsiä uudistettiin 156 000 hehtaaria, josta 33 000 hehtaaria uudistettiin luontaisesti, 34 000 hehtaaria kylvettiin ja 89 000 hehtaaria istutettiin. Luontaisen uudistamisen määrä oli kolmanneksen pienempi kuin edellisellä kymmenvuotisjaksolla (1994–2003) keskimäärin. Metsänviljelyn ala oli hieman suurempi kuin vuonna 2003 ja kuusi prosenttia suurempi kuin edellisellä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Kylvöistä 97 prosenttia oli männyn kylvöjä; istutuksista 63 prosenttia oli kuusen istutuksia. Uudistusaloja raivattiin 66 000 hehtaaria, muokattiin 123 000 hehtaaria ja kulotettiin enää vain 200 hehtaaria.

Taimikonhoitoa ja nuoren metsän kunnostusta tehtiin 236 000 hehtaaria, mikä oli hieman edellisvuotta ja viidenneksen edellisen kymmenvuotisjakson keskiarvoa enemmän.

Kunnostusojitusala oli 78 000 hehtaaria. Kunnostusojitusmäärissä vuonna 2003 tapahtuneen notkahduksen jälkeen palattiin taas edellisen kymmenvuotiskauden keskimääräiselle tasolle. Uusia metsäteitä rakennettiin 831 kilometriä ja vanhoja perusparannettiin 2 046 kilometriä. Tietöissä painopiste on siirtynyt vanhojen teiden perusparannuksiin.

Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset

Metsänhoitoon ja perusparannustöihin käytettiin vuonna 2004 noin 218 miljoonaa euroa, mikä oli lähes sama määrä kuin vuotta aiemmin. Yksityismetsien osuus oli 168 miljoonaa euroa (77 %), metsäteollisuuden 20 miljoonaa euroa (9 %) ja valtion 30 miljoonaa euroa (14 %). Eniten rahaa kului metsänuudistamiseen (90 miljoonaa euroa) sekä taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen (73 miljoonaa euroa).

Valtio tuki yksityismetsien puuntuotantoa 65 miljoonalla eurolla. Tästä summasta perinteisiin metsänhoito- ja perusparannustöihin käytettiin 57 miljoonaa euroa, mikä oli noin 34 prosenttia yksityismetsien metsänhoidon ja perusparannuksen kokonaiskustannuksista. Juurikäävän torjuntaa sekä energiapuun korjuuta ja haketusta tuettiin kahdeksalla miljoonalla eurolla. Vajaa neljännes valtion tuesta käytettiin töiden suunnitteluun ja työnjohtoon ja runsaat kolme neljännestä töiden toteutukseen.

Hakkuupinta-alat

Vuoden 2004 hakkuiden pinta-ala oli 588 000 hehtaaria, mikä oli neljä prosenttia edellisvuotista ja 12 prosenttia edellistä kymmenvuotisjaksoa suurempi. Ensiharvennuksia tehtiin 183 000 hehtaaria, muita harvennuksia 152 000 hehtaaria ja avohakkuita 153 000 hehtaaria. Kansallinen metsäohjelma 2010:n ensiharvennustavoite (250 000 hehtaaria) jäi edelleen täyttymättä, vaikka ensiharvennusten määrä on lisääntynyt viime vuosina. Hakatusta puumäärästä arviolta kolmannes kertyi kasvatushakkuista ja kaksi kolmannesta uudistushakkuista (markkinahakkuut 55,1 miljoonaa kuutiometriä, ks. tarkemmin Metsätilastotiedote 772).

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/