Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 755, 27.1.2005

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, joulukuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Joulukuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,1 miljoonaa kuutiometriä, yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Määrä laski marraskuusta 3 prosenttia. Suuri valtaosa, 91 prosenttia, hakatusta puusta (4,6 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 15 prosenttia. Joulukuun hakkuumäärä oli pari prosenttia enemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna tukin hakkuut olivat 6 prosenttia vähäisemmät ja kuitupuun hakkuut 5 prosenttia runsaammat. Erityisesti mäntytukkia hakattiin viimevuotista vähemmän (-14 %). Lisäystä oli eniten kuusikuidun kohdalla (+8 %).

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli joulukuun lopulla noin 5 000 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 400. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Vuoden 2004 markkinapuun hakkuut olivat yhteensä 54,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä on prosentin verran vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, vaikka teollisuuden puuntarve oli suurempi kuin edellisvuonna. Vähennys kohdistui pääasiassa tukkipuuhun, jonka hakkuissa (26,0 milj. m³) oli kolmen prosentin vähennys, kun kuitupuun hakkuut (28,0 milj. m³) pysyivät edellisvuoden tasolla. Merkittävin muutos puutavaralajien kohdalla oli mäntytukin hakkuiden väheneminen 6 prosenttia. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos oli yhtiöiden omien metsien hakkuiden 9 prosentin kasvu edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden alkupuoliskon kertymä oli 26,3 miljoonaa kuutiometriä, 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukissa vähennystä oli -3 ja kuidussa -2 prosenttia. Erityisesti vähennystä oli mäntytukin kohdalla (-8 %), kuusi- ja koivutukin hakkuissa oli vähäistä nousua (+1 %). Yhtiöt ovat lisänneet omien metsiensä hakkuita 14 prosenttia hakkuuvuoden alkupuoliskolla.

Kuvat 1, 2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/