Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 715, 19.3.2004

Puukauppa veromuodoittain 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Myyntituloverotukseen siirtyneiden puukauppa väheni lähes kolmasosan vuonna 2003

Teollisuuden ostot yksityismetsistä veromuodoittain

Yksityismetsistä ostettiin vuonna 2003 noin 33 miljoonaa kuutiometriä puuta. Pinta-alaverotilojen osuus näistä ostoista oli 62 prosenttia, eli lähes 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Osuus oli korkeampi kuin kertaakaan vuosina 1997–2002 ja selvästi suurempi kuin tilojen osuus yksityismetsien pinta-alasta tai hakkuumahdollisuuksista.

Vuonna 1997 pinta-alaverotilojen osuus metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta oli 56 prosenttia. Seuraavina vuosina pinta-alaverotukseen jääneiden myymä määrä ja osuus pienenivät hieman, kunnes ne kasvoivat vuonna 2002 puukaupan yleisen piristymisen myötä. Vuonna 2003 puukauppa väheni 5 miljoonaa kuutiometriä, mutta pinta-alaverotuksen piiristä myyty puumäärä kasvoi edelleen. Myyntiverotukseen siirtyneet metsänomistajat sitä vastoin vähensivät myyntejä lähes kolmasosan edellisvuodesta (kuva 1).

Metsänomistajat selvästikin valmistautuivat metsäverotuksen siirtymäkauden päättymiseen. Ilmeisesti suuri osa myyntiverotukseen siirtyneistä metsänomistajista ennakoi puun hintojen nousevan vuoden 2005 jälkeen niin paljon, että puukauppoja kannattaa siirtää. Pinta-alaverotukseen jääneiden taas on taloudellisesti kannattavaa myydä puunsa vaikka hieman alemmilla hinnoilla, sillä mahdollisen hinnannousun tulisi olla niin suuri, että se kompensoisi puun myyntitulojen verotuksen.

Tukki- ja kuitupuun ostot veromuodoittain

Pinta-alaverotiloilta myytiin vuonna 2003 sama määrä kuitupuuta ja noin neljä prosenttia enemmän tukkipuuta kuin edellisvuonna. Myyntiverotuksen piiriin siirtyneissä metsälöissä tukkipuun myynnit pienenivät kuitenkin noin kolmasosan ja kuitupuun myynnit hieman yli neljäsosan (kuva 2). Tämän seurauksena pinta-alaverotiloilta ostetun tukkipuun osuus kaikesta tukista kasvoi 10 prosenttiyksikköä 65 prosenttiin ja kuitupuun osuus lähes yhtä paljon 58 prosenttiin.

Mänty- ja kuusitukin kantohinnat pysyivät vuonna 2003 suunnilleen edellisen vuoden tasolla, mutta koivutukin ja kuitupuutavaralajien nimelliset kantohinnat putosivat 4–6 prosenttia. Tukkipuun hintakehitys oli siis parempi kuin kuitupuun, mutta myyntiverotuksen piirissä olevat metsänomistajat vähensivät tukkipuun myyntejä enemmän kuin kuitupuun myyntejä. Ilmeisesti siirtymäkauden päättymisen ennakoidaan nostavan tukkipuun hintatasoa enemmän kuin kuitupuun, tai harvennusmetsien käsittelyä ei haluta lykätä muista syistä. Myyntiverotukseen siirtyneillä tiloilla on tyypillisesti paljon taimikoita ja harvennusmetsiä. Niiltä myydystä puusta on ollut kuitupuuta selvästi yli puolet ja vuonna 2003 kuitupuun osuus kasvoi 56 prosenttiin.

Ostot kauppatavoittain, alueittain ja veromuodoittain

Metsäteollisuus osti vuonna 2003 puuta pystykaupoilla lähes 27 miljoonaa kuutiota, mikä vastasi 81 prosenttia teollisuuden yksityismetsien ostoista. Pystykauppapuusta ostettiin pinta-alaverotiloilta 64 prosenttia. Alueittaiset erot olivat kuitenkin melko suuria. Etelärannikolla ja Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella pinta-alaverotuksen osuus oli vain noin puolet ostoista. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla osuus taas oli selvästi keskimääräistä suurempi eli neljä viidesosaa.

Pystykaupoissa pinta-alaverotiloilta ostetun puun osuus nousi kaikissa puutavaralajeissa noin 10 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tukkipuusta ostettiin pinta-alaverotuksen piiristä kaksi kolmasosaa, mutta koko maan tasolla osuus vaihteli koivutukin 62 prosentista mäntytukin 68 prosenttiin. Kuitupuulajeista ostettiin pinta-alaverotiloilta 62–63 prosenttia. Nämäkin osuudet vaihtelivat huomattavan paljon alueittain.

Hankintakaupoissa pinta-alaverotilojen osuus puumäärästä kasvoi kuusitukissa ja kuusikuitupuussa neljä prosenttiyksikköä ja muissa puutavaralajeissa vähemmän. Kaikesta hankintapuusta ostettiin pinta-alaverotiloilta 48 prosenttia, tukkipuusta 50 ja kuitupuusta 48 prosenttia.

Ostomäärät

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/