Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 733, 3.8.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2003

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti Venäjältä lisääntyi edelleen -
Euroopan unionin uusien jäsenmaiden osuus Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä oli neljä prosenttia

Puu

Puun tuonti jatkoi edelleen nousuaan vuonna 2003, ja entinen ennätys lyötiin jo kolmantena vuonna peräkkäin. Kaikkiaan maahamme virtasi ennätykselliset 16,6 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja tuonnin määrä kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia. Suomeen tuotu puu oli lähes kokonaisuudessaan raakapuuta, sillä määrästä oli jätepuuta vain prosentti. Merkittävin puutavaralaji oli koivukuitupuu, joka kattoi reilun kolmanneksen tuonnista.

Valtaosa puusta oli peräisin Venäjältä, jonka osuus tuonnista ylsi 81 prosenttiin. Seuraavaksi eniten puuta tuotiin Virosta (9 %), Latviasta (5 %), Britanniasta (2 %) ja Uruguaysta (1 %). Venäjän ja Baltian maiden tärkein tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu. Britanniasta tuotiin pelkästään kuusikuitupuuta ja Uruguaysta eukalyptusta. Vaikka tuontipuun määrät ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaasti, niin eri maiden osuudet tuonnista ovat säilyneet verraten vakaina. Venäjän osuus on tänä aikana vaihdellut 81–86 prosentin välillä.

Puun vienti Suomesta oli vähäistä, ja määrä jäikin 0,9 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2003. Vienti supistui hiukan edellisvuodesta. Viety puu oli lähinnä mäntykuitu- ja mäntytukkipuuta sekä havuhaketta. Lähes kaksi kolmasosaa puun viennistä meni Ruotsiin.

Metsäteollisuustuotteet

Vuonna 2003 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme yhteensä 11,8 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo supistui jo kolmantena peräkkäisenä vuotena vähentyen tällä kertaa neljä prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta puolet tuli paperista, jonka viennin määrä kasvoi neljällä prosentilla, mutta hintatason selvä aleneminen pudotti paperiviennin arvoa peräti kuudella prosentilla. Samansuuntaisesti kehittyivät myös massan, kartongin sekä paperin ja kartongin jalosteiden hinnat.

Suomen tärkein kauppakumppani metsäteollisuustuotteiden viennin arvolla mitattuna oli Saksa 17 prosentin osuudellaan. Seuraavina tulivat Britannia (14 %), Yhdysvallat (7 %) ja Ranska (6 %). Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä kaksi kolmannesta suuntautui Euroopan unionin (EU15) alueelle. Euroopan unioni laajentui kymmenellä uudella jäsenmaalla 1.5.2004. Vuonna 2003 uusien jäsenmaiden yhteenlaskettu osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä oli 4 prosenttia. Uusista jäsenmaista selvästi suurin metsäviennin kohde oli Puola.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,1 miljardin euron arvosta vuonna 2003. Tuonnista vajaa kolmannes oli peräisin Ruotsista.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5 ja 6

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/