Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 713, 9.3.2004

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Metsäteollisuustuotteiden vienti pieneni 11,7 miljardiin euroon vuonna 2003

Puu

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset 16,5 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja tuontipuun arvo nousi lähes 570 miljoonaan euroon. Tuonnin määrä kasvoi edellisestä vuodesta viisi, ja arvo kuusi prosenttia.

Tuodusta tukki- ja kuitupuusta oli lehtipuuta hieman yli puolet. Koivukuitupuun tuontimäärä kohosi 6,2 miljoonaan, ja haavan, eukalyptuksen ym. lehtipuun tuonti 1,0 miljoonaan kuutiometriin. Kuidutettavaksi tuodun lehtipuun määrä ylitti siten yli viidesosalla kotimaasta vuonna 2003 hakatun vastaavan puun määrän. Koivutukkia tuotiin 0,7 miljoonaa kuutiota.

Havutukkia tuotiin 4,0 miljoonaa kuutiometriä, yhtä paljon kuin havukuitupuuta ja havuhaketta yhteensä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin vuonna 2003 maastamme 11,7 miljardin euron arvosta. Viennin arvo hiipui edellisestä vuodesta neljä prosenttia ja pieneni vuoden 1998 tasolle.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo säilyi edellisen vuoden tasolla. Mänty- ja kuusisahatavaran keskimääräiset vientihinnat nousivat kaksi prosenttia ja määrätkin hieman, mutta höyläsahatavaralla sekä määrä että vientihinta laskivat selvästi. Vanerin vientimäärä kohosi uuteen ennätykseen, lähes 1,2 miljoonaan kuutiometriin.

Massa- ja paperiteollisuuden keskimääräiset vientihinnat laskivat kautta linjan ja viennin arvo pieneni viisi prosenttia. Massan ja paperin kokonaisvientimäärät kasvoivat mutta kehitys vaihteli tuoteryhmittäin. Sanomalehtipaperin ja päällystämättömien papereiden vienti väheni, mutta päällystettyjen papereiden vientimäärät kasvoivat selvästi.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/