Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 708, 2.2.2004

Puun hinnat metsäkeskuksittain, vuosi 2003

Toimittajat: Martti Aarne, Pekka Ollonqvist

Reaalinen kantohintataso laski 1,4 prosenttia vuonna 2003

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella lasku tasaantui. Koko vuoden reaalinen kantohintataso oli 1,4 prosenttia alempi kuin vuonna 2002. Korkeimmillaan kantohinnat olivat vuonna 1990. Vuonna 2003 reaaliset kantohinnat olivat 8,5 prosenttia tämän suhdannehuipun alapuolella. – Nimelliset kantohinnat on muunnettu reaalisiksi tukkuhintaindeksillä deflatoimalla (kuvat 1 ja 2).

Kuusitukki on viime vuosien puukaupan kysytyin artikkeli, ja sen kantohinnat jatkoivat nousuaan myös vuonna 2003. Kuusitukista maksettiin reaalisesti noin prosentin verran korkeampia hintoja kuin vuotta aikaisemmin ja 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990. Mäntytukin reaaliset kantohinnat olivat viime vuonna suunnilleen edellisvuoden tasolla mutta lähes 10 prosenttia alempia kuin vuonna 1990. Eri kuitupuutavaralajien reaalihinnat putosivat 4–6 prosenttia edellisvuodesta. Verrattaessa 1990-luvun alkuun kuitupuun reaalihintojen lasku oli puutavaralajista riippuen 20– 39 prosenttia.

Reaalinen kantohintataso laski viime vuonna eniten – 3,0 prosenttia – Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella. Keski-Suomessa kantohinnat alenivat 2,2 prosenttia. Etelärannikon ja Etelä-Savon alueilla laskua oli 1,9 prosenttia. Muista alueista poiketen reaalikantohinnat nousivat Lapissa (+0,4 prosenttia) ja Etelä-Pohjanmaalla (+0,2 prosenttia).

Vaikka puun hinnat olivat laskussa, yksityismetsänomistajien saamat kantorahatulot säilyivät edellisvuoden tasolla, koska mäntytukin hakkuut kasvoivat 8 prosenttia (ennakkotieto). Havutukkien osuus on noin kaksi kolmannesta kantorahatuloista. Metlan ennakkoarvio vuoden 2003 bruttokantorahatuloiksi on 1,77 miljardia euroa, josta yksityismetsien osuus oli arviolta 1,54 miljardia euroa (ks. taulukko tiedotteen takasivulla).

Indeksi

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/