Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 752, 31.12.2004

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, marraskuu 2004

Toimittaja: Yrjö Sevola

Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat marraskuussa 5,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä nousi lokakuusta 6 prosenttia. Hakatusta puusta 87 prosenttia (4,6 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 10 prosenttia. Marraskuun hakkuut olivat samansuuruiset kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,9 ja kuitupuun 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Molemmat olivat 7 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kasvu kohdistui erityisesti kuusitukkiin (+11 %) ja mäntykuituun (+10 %).

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli marraskuun lopulla noin 4 500 miestä. Hakkuukoneita oli  työmailla  noin  1 300.  (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–marraskuun hakkuut olivat yhteensä 48,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä on prosentin verran vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, vaikka teollisuuden puuntarve on tänä vuonna ollut viimevuotista suurempi.  Vähennys  kohdistui  pääasiassa tukkipuuhun, jonka hakkuissa (23,5 milj. m³) oli kahden prosentin vähennys, kun kuitupuun hakkuissa (25,4 milj. m³) vähennys jäi yhteen prosenttiin. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli koivutukin hakkuiden väheneminen 6 prosenttia. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna suurin suhteellinen muutos oli yhtiöiden omien metsien hakkuiden 11 prosentin kasvu edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden kertymä oli 21,2 miljoonaa kuutiometriä, 3 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tukissa vähennystä oli -2 ja kuidussa -4 prosenttia. Vain kuusi- ja koivutukin hakkuissa oli vähäistä nousua (+1 %). Yhtiöt ovat lisänneet omien metsiensä hakkuita viidenneksellä hakkuuvuoden alkupuoliskolla.

Kuvat 1, 2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/