Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 682, 25.6.2003

Puukauppa veromuodoittain 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Pinta-alaverotiloilta 52 prosenttia vuonna 2002 yksityismetsistä ostetusta puusta

Teollisuuden ostot yksityismetsistä veromuodoittain

Vuonna 2002 puukauppa piristyi ja yhtiöt ostivat puuta yksityismetsistä yhteensä 38 miljoonaa kuutiometriä. Pinta-alaverotilojen osuus ostoista nousi edellisestä vuodesta prosenttiyksikön 52 prosenttiin. Osuus oli selvästi suurempi kuin tilojen osuus yksityismetsien pinta-alasta tai hakkuumahdollisuuksista.

Vuonna 1997 pinta-alaverotilojen osuus metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta oli peräti 56 prosenttia. Vuosina 1997– 2001 pinta-alaverotukseen jääneiden myymän puun määrä ja osuus laski trendinomaisesti (kuva 1).

Tukki- ja kuitupuun ostot veromuodoittain

Pinta-alaverotiloilta myytiin vuonna 2002 edellistä vuotta enemmän sekä tukki- että kuitupuuta (kuva 2). Samalla pinta-alaverotiloilta ostetun tukkipuun osuus kaikesta tukista kasvoi lähes kaksi prosenttiyksikköä 54 prosenttiin. Osuuden hienoinen nousu edellisvuodesta heijastanee metsänomistajien valmistautumista lähestyvään siirtymäkauden päättymiseen. Pinta-alaverotilojen osuus kuitupuusta oli edellisen vuoden tapaan 50 prosenttia.

Myös myyntiverotuksesta ostetun tukkipuun määrä nousi vuonna 2002, suunnilleen vuoden 2001 notkahdusta edeltävälle tasolle. Kuitupuun määrä kasvoi vieläkin enemmän ja suuremmaksi kuin kertaakaan edellisellä 5-vuotiskaudella. Onkin luonnollista, että myyntiverotetuilla tiloilla kuitupuun myyntimäärä kasvaa nopeammin, koska niillä oli siirtymäkauden alussa tyypillisesti paljon taimikoita ja harvennusmetsiä. Näissä metsälöissä tehtiin myös veromuodon muutosta ennakoivia harvennushakkuita, ja osa näistä metsiköistä alkaa olla uudelleen käsittelyn tarpeessa.

Ostot kauppatavoittain, alueittain ja veromuodoittain

Metsäteollisuus osti vuonna 2002 puuta pystykaupoilla noin 30 miljoonaa kuutiota, mikä vastasi 80 prosenttia teollisuuden yksityismetsien ostoista. Pystykauppapuusta ostettiin pinta-alaverotiloilta 54 prosenttia. Alueittaiset erot olivat kuitenkin melko suuria. Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella pinta-alaverotuksen osuus oli vain hieman alle kaksi viidesosaa. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa osuus taas oli selvästi keskimääräistä suurempi eli vähintäänkin kaksi kolmasosaa.

Pystykauppojen tukkipuusta ostettiin pinta-alaverotiloilta 55 prosenttia. Koko maan tasolla tarkasteltuna osuus vaihteli koivutukin 51 prosentista mäntytukin 57 prosenttiin. Kaikista kuitupuulajeista ostettiin pinta-alaverotiloilta 52–53 prosenttia. Nämäkin osuudet vaihtelivat huomattavan paljon alueittain.

Hankintakaupoissa pinta-alaverotilojen osuudet puumääristä olivat tärkeimmissä puutavaralajeissa koko maan osalta 5–9 prosenttiyksikköä pienempiä kuin pystykaupoissa. Kaikesta hankintapuusta ostettiin pinta-alaverotiloilta 46 prosenttia, tukkipuusta 48 ja kuitupuusta 45 prosenttia.

Ostomäärät

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104,, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/