Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 701, 8.12.2003

Metsien pinta-alaverotus 2003

Toimittajat: Martti Salakari, Helena Herrala-Ylinen

Verokuutiometrin raha-arvo lähes ennallaan

Verokuutiometrin raha-arvo vuonna 2003 oli keskimäärin 20,23 euroa. Raha-arvo laski jo edellisvuonna 2,4 prosenttia, mutta nyt lasku oli vain 0,1 prosenttia (kuva 1 ja taulukko 1). Viime vuosikymmenellä raha-arvo oli alimmillaan 13,20 euroa (v. 1994).

Kuntakohtaisia verokuutiometrin raha-arvoja käytetään metsätulojen pinta-alaperusteisessa verotuksessa.

Raha-arvo nousi lähes puolessa kunnista, kun v. 2002 nousua tapahtui vain noin 25 prosentissa kunnista. Eniten raha-arvo laski Ahvenanmaalla ja nousi Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksessa. Myrskytuhojen vaikutus hintoihin näyttää jääneen vähäiseksi. Ahvenanmaalla hinnat laskivat eniten. Selvimmin myrskyjen vaikutus näkyy hintahavaintojen määrissä ja vakuutuskorvauksissa. Muutamasta tuhoalueen kunnasta kertyi hintahavaintoja jopa kaksi kertaa enemmän kuin hakkuuvuonna 2001/02 (selvimmin Eteläja Pohjois-Savon metsäkeskuksissa). Vakuutuskorvauksia maksettiin 1,6 miljoonaa euroa vuonna 2001 ja 19,6 miljoonaa euroa vuonna 2002 eli lisäys oli varsin suuri. Myrskyt näyttävät nostaneen hakkuumääriä eniten Ahvenanmaalla, Rannikon (Etelärannikko) ja Lounais-Suomen metsäkeskusten alueilla.

Raha-arvo lasketaan kahden edellisen hakkuuvuoden puun hintojen ja hakkuumäärien perusteella. Hakkuuvuonna 2002/03 kaikkien puutavaralajien hinnat nousivat. Suhteellisesti eniten nousi mäntykuitupuun hinta ja vähiten koivukuitu (taulukko 2). Keskimääräinen laskennallinen kanto-hintataso (puukuutiometrin bruttoraha-arvo) oli 22,33 €/m³, mikä oli noin 6 prosenttia edellisvuotista korkeampi (taulukko 1). Laskennallisten kantohintojen määrittelyssä käytetyt hankintahakkuiden korjuukustannukset ovat taulukossa 3.

Päättyneen hakkuuvuoden markkinahakkuut (55,2 milj. m³) ylittivät sekä hakkuuvuoden 2001/02 tuloksen että veronalaisen kasvun puutavaramäärän (47,9 milj. m³). Kotitarvepuusta ja veronalaisesta hakkuusäästöstä aiheutuva arvonalennus vaihtelee kunnittain hakkuiden mukaan ja hakkuusäästöstä johtuvaa alennusta (taulukko 6) puukuutiometrin raha- arvoon tuli 92 kunnassa (155 kuntaa v. 2002).

Puutavaralajikohtaisten hintahavaintojen lukumäärät nousivat lähelle hakkuuvuoden 1999/2000 tasoa. Koivukuitua sisältäneiden kauppojen lukumäärä lisääntyi eniten (kuva 2).

Puun kasvatuksen kulujen osuus metsätalouden bruttoarvonlisäyksestä oli vuosina 1998–2002 keskimäärin 6 prosenttia (taulukko 4). Vuoden 2003 verotusta varten tarkistetut, pinta-alaverotuksen tilakohtaiset uudistamis- ja taimikkovähennykset ovat taulukossa 5.

Vuoden 2003 verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot on vahvistettu valtioneuvoston asetuksella 985/2003. Vuotta 2002 koskevat pinta-alaverotuksen tiedot on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 655.

Kuva 1

Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/