Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 677, 10.6.2003

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2003

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti ennätyslukemiin maaliskuussa

Raakapuu

Suomeen tuotiin maaliskuussa 1,6 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin yhden kuukauden aikana. Tuonti ylitti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ensimmäisen kerran neljä miljoonaa kuutiometriä ja nousi kaksi prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin.

Lehtipuun tuontimäärä suureni tammi–maaliskuussa lähes viidesosan koivukuitupuun tuonnin lisääntyessä. Havupuun tuontimäärä pieneni tukkipuun tuonnin kasvusta huolimatta seitsemän prosenttia, sillä mäntykuitupuun tuonti väheni 15 ja kuusikuitupuun peräti 29 prosenttia.

Mäntykuitupuun keskimääräinen tuontihinta oli kymmenen ja koivutukin kaksi prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin. Muiden puutavaralajien tuontihinnat nousivat, koivukuitupuun peräti yhdeksän prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta maaliskuussa 1,0 miljardin euron arvosta. Tammi–maaliskuussa vienti nousi 2,9 miljardiin euroon, mikä jäi kolme prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin.

Puolet metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta kertyi erilaisista papereista. Paperituotteiden keskimääräinen nimellinen vientihinta laski tammi–maaliskuussa 8 prosenttia edellisvuodesta. Myös vientimäärä pieneni hieman, joten paperiviennin arvo kutistui yhteensä 9 prosenttia. Kartonkien viennin arvo suureni vientimäärien kasvaessa 8 prosenttia.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viisi prosenttia. Kasvu kertyi pääosin sahatavaran, etenkin kuusisahatavaran vientimäärien ja -hintojen noususta sekä vanerin vientimäärän kasvusta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/