Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 661, 7.2.2003

Puun hinnat metsäkeskuksittain, vuosi 2002

Toimittajat: Martti Aarne, Pekka Ollonqvist

Kantohintojen reaalinousu 2,5 prosenttia vuonna 2002

Yksityismetsien puukaupan kantohinnat kääntyivät vuonna 2002 nousuun edellisvuosien notkahduksen jälkeen. Reaalinen kantohintataso oli 2,5 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2001. Kantohinnat olivat reaalisesti vuoden 2000 tasolla mutta kuitenkin noin 3 prosenttia alempana kuin vuosina 1998–99. Edelliseen suhdannehuippuun eli vuoteen 1990 verrattuna reaaliset kantohinnat olivat 7 prosenttia alemmalla tasolla (kuvat 2 ja 3).

Vuonna 2002 mänty- ja kuusitukin sekä vastaavien kuitupuutavaralajien nimelliset kantohinnat nousivat kaikki tasaisesti 2 prosenttia edellisvuodesta. Koivutukin ja -kuitupuun kantohinnat pysyivät ennallaan.

Reaalinen kantohintaso oli vuonna 2002 kaikkien metsäkeskuksien alueilla korkeampi kuin vuonna 2001. Nousu oli koko maan keskimääräistä kehitystä nopeampaa Pohjois-Karjalan (4,7 %), Keski-Suomen (3,7 % ), Pohjois-Pohjanmaan (3,5 %) ja Kainuun (3,5 %) metsäkeskuksien alueilla. Suhteellisesti vähäisintä kantohintojen nousu oli Pohjanmaan (0,6 %), Etelä-Pohjanmaan (0,7 %) ja Hämeen-Uudenmaan (0,9 %) alueilla.

Kantohintojen ja hakkuumäärien kasvu veti myös kantorahatulot nousuun vuonna 2002. Metlan ennakkoarvio vuoden 2002 bruttokantorahatuloiksi on 1,76 miljardia euroa, josta yksityismetsien osuus on arviolta 1,55 miljardia euroa. Yksityismetsien kantorahatulot kasvoivat nimellisesti noin 5 prosenttia vuodesta 2001. Metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsistä kantorahatuloja tuli yhteensä sama määrä kuin vuotta aiemmin eli 0,21 miljardia euroa (taulukko tiedotteen takasivulla).

Indeksi

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/