Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 697, 13.11.2003

Metsänhoito- ja perusparannustyöt, vuosi 2002

Toimittajat: Sinikka Västilä, Helena Herrala-Ylinen

Metsänhoitotyöt vähenivät edellisvuodesta

Metsänhoito- ja perusparannustyöt

Vuonna  2002  lähes  kaikkien työlajien työmäärät vähenivät edellisvuodesta. Vain mätästystä, pystykarsintaa, metsänlannoitusta ja metsäteiden perusparannusta tehtiin enemmän kuin vuonna 2001.

Metsänviljelyala oli 121 000 hehtaaria, josta 33 000 hehtaaria (27 %) kylvettiin ja 88 000 hehtaaria (73 %) istutettiin. Kylvöt olivat lähes kaikki männyn kylvöjä. Kuusta istutettiin edelleen runsaasti: 54 000 hehtaaria eli 62 prosenttia istutusalasta. Uudistusaloja raivattiin 66 000 hehtaaria ja muokattiin 123 000 hehtaaria. Laikutuksen ja äestyksen osuus muokkauksista oli 70 prosenttia.

Taimikonhoitoa ja nuoren metsän kunnostusta tehtiin 229 000 hehtaarilla, mikä oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työmäärät ovat kasvaneet vuodesta 1997 lähtien mm. valtion lisääntyneen rahoitustuen ja tehostuneen neuvonnan ansiosta.

Kunnostusojituksia tehtiin 80 000 hehtaarilla, mikä oli kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta  aiemmin. Metsäteitä rakennettiin noin 1 300 kilometriä ja perusparannettiin noin 1 500 kilometriä. Uusia metsäteitä rakennettiin selvästi edellisvuotta vähemmän, mutta toisaalta teitä perusparannettiin enemmän.

Yksityismetsien metsänhoitoon ja perusparannustöihin käytettiin valtion varoja 60 miljoonaa euroa, josta lainojen osuus oli enää 0,4 miljoonaa euroa. Lähes puolet varoista kului taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen. Eniten valtion rahoitusta käytettiin Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusten alueilla.

Hakkuupinta-alat

Vuonna 2002 kokonaishakkuupinta-ala oli 591 000 hehtaaria, mikä oli 13 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Yksityismetsien osuus kokonaishakkuualasta oli 81, metsä-teollisuusyhtiöiden 8 ja valtion 11 prosenttia. Yksityismetsien osuus vuoden 2002 markkinahakkuiden puumäärästä (54,2 miljoonaa kuutiometriä) oli kuitenkin 85 prosenttia, yhtiöiden 6 ja Metsähallituksen 9. Hakkuupinta-ala kasvoi selvästi yksityismetsissä, mutta pieneni valtion ja metsäteollisuuden metsissä.

Harvennushakkuiden osuus kokonaishakkuualasta oli 57 prosenttia (337 000 hehtaaria) ja avohakkuiden 26 prosenttia (152 000 hehtaaria). Vastaavat osuudet vuotta aeimmin olivat 59 ja 23. Hakkuiden puumäärästä noin kaksi kolmannesta saatiin uudistushakkuista ja yksi kolmannes kasvatushakkuista.

Vuoden 2001 metsänhoito- ja perusparannustöiden työmäärät ja kustannukset on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 646.

Metsänhoito-  ja  perusparannustöiden  tilaston  tiedonkeruu  uudistettiin  2002. Uudella menetelmällä kerättyjen kustannustietojen tarkistustyö on vielä kesken, ja kustannustiedot julkaistaankin myöhemmin Metinfo Tilastopalvelussa

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/