Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 676, 5.6.2003

Markkinahakkuut metsäkeskuksittain
Kalenterivuosi 2002

Toimittaja: Elina Mäki-Simola, Helena Herrala-Ylinen

Vuoden 2002 hakkuumäärä 54,2 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuuden tuotannon kasvun myötä markkinahakkuiden määrät nousivat vuonna 2002 hieman edellisvuotista suuremmiksi. Kaikkiaan raakapuuta hakattiin metsistämme 54,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,9 miljoonaa kuutiometriä eli kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsäteollisuus toi myös ennätysmäärän ulkomaista puuraaka-ainetta käyttöönsä. Vuonna 2002 raakapuun tuontimäärä nousi 15,8 miljoonaan kuutiometriin.

Vuoden 2002 hakkuista oli tukkipuuta 25,9 ja kuitupuuta 28,2miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia ja kuitupuun hakkuumäärä prosentin.

Vuonna 2002 yksityismetsistä hakattiin kaikkiaan 46,3 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta. Määrä oli 1,2 miljoonaa kuutiometriä eli kolme prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Pystykauppojen puuta kertyi 36 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin edellisvuonna. Hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä sen sijaan kasvoi runsaalla miljoonalla kuutiometrillä 10,3 miljoonaan kuutiometriin. Kasvua selittää vuoden 2001 marraskuun ja vuoden 2002 heinäkuun kovat myrskyt. Myrskyjen kaatamien puiden korjuu lisäsi merkittävästi hankintapuun määriä pahimmilla myrskyalueilla.

Valtaosa – vuonna 2002 keskimäärin 78 prosenttia – yksityismetsien hakkuista kertyy pystykaupoista. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta vaihtelee huomattavastimaan eri osissa. Etelärannikon alueella tehtiin runsaimmin hankintahakkuita: vuonna 2002 hankintapuun osuus oli 63 prosenttia yksityismetsien puusta. Suhteellisesti vähiten hankintakauppoja tehtiin Pohjois-Karjalassa, jossa osuus oli vajaat 14 prosenttia.

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät Etelä-Savon, Hämeen-Uudenmaan ja Pohjois-Savon metsäkeskusten alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 5,8 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta, Hämeen-Uudenmaan alueelta 5,3 ja Pohjois-Savosta 5,2 miljoonaa puukuutiota.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärä oli 3,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsähallituksen metsien hakkuumäärä kasvoi vajaalla kolmella prosentilla ja oli kaikkiaan 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Muistettakoon, että Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion maiden pintaala kasvoi noin 140 000 hehtaarilla vuoden 2002 alusta. Silloin siirrettiin puolustusministeriön maa- ja vesialueet (78 000 hehtaaria) ja valtaosa Metsäntutkimuslaitoksen luonnonsuojelualueista (62 000 hehtaaria) Metsähallituksen hallintaan. Valtaosa puolustusministeriöltä siirtyneistä alueista on talousmetsää.

Hakuumaäärä -taulukko

 

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2104, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/