Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 626, 10.6.2002

Puukauppa veromuodoittain
1997–2001

Toimittajat: Pekka Ripatti, Ville Ovaskainen, Jukka Torvelainen, Martti Aarne

Pinta-alaverotiloilta hieman yli puolet metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta

Metsäverotuksen siirtymäkausi

Metsäverotuksessa siirryttiin vuoden 1993 alussa puunmyyntitulojen verotukseen. Metsänomistajat saivat itse valita, siirtyäkö myyntitulojen verotukseen heti vaiko vasta 13 vuoden siirtymäajan (1993-2005) jälkeen. Puunmyyntitulojen verotukseen siirtyi noin kaksi kolmasosaa metsänomistajista, mikä vastaa noin 62 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta. Pinta-alaverotukseen jäi siten 38 prosenttia yksityismetsistä, mutta niiden keskimääräistä runsaamman puuston vuoksi pinta-alaverotilojen osuus hakkuumahdollisuuksista oli arviolta 45 prosenttia.

Siirtymäkauden alussa ja keskivaiheilla pinta-alaverotilojen puunmyynnit odotetusti lisääntyivät voimakkaasti niiden omistajien alkaessa realisoida hakkuukypsiä puustojaan, kun taas myyntiverotukseen siirtyneet myivät puuta entiseen tapaan. Se, miten eri veromuotojen piirissä olevien tilojen osuudet markkinoilla vaihdetuista puumääristä kehittyvät siirtymäkauden nyt lähetessä loppuaan, on sekä puunostajien, puunmyyjien että metsäpolitiikan kannalta tärkeä seurannan kohde.

Teollisuuden ostot yksityismetsistä veromuodoittain

Vuosina 1997-2001 pinta-alaverotiloilta tuli keskimäärin 54 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta. Tulos perustuu kolmen suurimman puunostajan ilmoittamiin puukauppatietoihin. Pinta-alaverotilojen osuudet ja myös ostomäärät laskivat trendinomaisesti jakson loppua kohden (kuva 1). Vuonna 1997 yhtiöt ostivat puuta yksityismetsistä noin 36 miljoonaa kuutiometriä. Tästä pinta-alaverotilojen osuus oli 56 prosenttia. Vuonna 2001 yhtiöiden puunostomäärä oli noin 30 miljoonaa kuutiometriä, josta pinta-alaverotilojen osuus oli enää 51 prosenttia.

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin Metlan metsänomistajatutkimuksista saadut tiedot vuosilta 1993-98. Metsänomistaja-aineistojen perusteella on arvioitu, että siirtymäkauden alussa ja keskivaiheilla hieman yli puolet yksityismetsistä myydystä puusta oli peräisin pinta-alaverotiloilta.

Tukki- ja kuitupuun ostot veromuodoittain

Kehitys on ollut samansuuntaista ostettujen tukki- ja kuitupuumäärien osuuksissa, joskin tukkipuun ostot painottuivat selvemmin pinta-alaverotiloihin (kuva 2). Vuosina 1997-2001 yksityismetsistä ostetusta tukkipuusta keskimäärin 55 prosenttia ja kuitupuusta keskimäärin 53 prosenttia oli peräisin pinta-alaverotiloilta.

Vuonna 1997 pinta-alaverotilojen osuus tukkipuun ostoista oli 57 prosenttia ja vuonna 2001 enää 53 prosenttia. Kuitupuun vastaavat osuudet olivat 55 prosenttia vuonna 1997 ja 50 prosenttia vuonna 2001.

Ostot kauppatavoittain, alueittain ja veromuodoittain

Vuonna 2001 metsäteollisuus osti puuta pystykaupoilla 22,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa 77 prosenttia teollisuuden yksityismetsien ostoista. Pystykaupoissa pinta-alaverotilojen osuus oli 52 prosenttia, kun taas hankintakaupoissa osuus oli 45 prosenttia (taulukot 2 ja 3). Selvästi keskimääräistä enemmän metsäteollisuus osti puuta pinta-alaverotiloilta Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin metsäkeskusten alueilta, kun taas selvästi keskimääräistä vähemmän Etelärannikolta sekä Häme-Uusimaan ja Kaakkois-Suomen metsäkeskusten alueilla (taulukko 4).

Ostomäärät
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.
·

 

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/