Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 655, 18.12.2002

Metsien pinta-alaverotus 2002

Toimittajat: Martti Salakari, Helena Herrala-Ylinen

Verokuutiometrin raha-arvo laski 2,4 prosenttia

Verokuutiometrin raha-arvo vuonna 2002 oli keskimäärin 20,26 euroa. Laskua edellisvuodesta oli 2,4 prosenttia. Seitsemän vuotta kestänyt verokuutiometrin raha-arvon nousu siis päättyi tänä vuonna. Raha-arvo oli alimmillaan 13,20 euroa vuonna 1994 (kuva 1).

Kuntakohtaisia verokuutiometrin raha-arvoja käytetään metsätulojen pinta-alaperusteisessa verotuksessa.

Kunnittaiset muutokset verokuutio-metrin raha-arvoissa olivat varsin pieniä. Raha-arvo nousi noin 25 prosentissa kunnista, kun vuonna 2001 vastaava luku oli noin 60 prosenttia. Merkittävin raha-arvojen alenemiseen vaikuttanut tekijä oli eri puutavaralajien hintojen lasku. Metsäkeskuksittain tarkasteltuna raha-arvo laski eniten Pirkanmaalla ja nousi eniten Etelä-Savossa, mutta sielläkin nousu jäi 0,28 senttin.

Raha-arvo lasketaan kahden edellisen hakkuuvuoden puun hintojen ja hakkuumäärien perusteella. Hakkuuvuonna 2001/02 kaikkien puutavaralajien hinnat laskivat. Eniten laski mäntykuitupuun ja vähiten koivutukin hinta.

Keskimääräinen laskennallinen kantohintataso (puukuutiometrin bruttoraha-arvo) oli 21,04 €/m³, mikä oli noin 7 prosenttia edellisvuotista alhaisempi (taulukko 1). Laskennallisten kantohintojen määrittelyssä käytetyt hankintahakkuiden korjuukustannukset nousivat keskimäärin 4 prosenttia (taulukko 3).

Päättyneen hakkuuvuoden markkinahakkuut (52,2 milj. m³) alittivat hakkuuvuoden 2000/01 hakkuut, mutta ylittivät veronalaisen kasvun puutavaramäärän (47,9 milj. m³). Kotitarvepuusta ja veronalaisesta hakkuu-säästöstä aiheutuva arvonalennus vaihtelee kunnittain. Hakkuusäästöstä johtuvaa alennusta (taulukko 6) puukuutiometrin raha-arvoon tuli 155 kunnassa (101 kuntaa v. 2001).

Puutavaralajikohtaiset kauppojen lukumäärät (kuva 2) laskivat hakkuuvuoden 1998/99 tasolle. Mäntykuitua sisältäneiden kauppojen lukumäärä väheni eniten. Mäntykuitupuu oli silti edelleen ostetuin puutavaralaji kauppojen lukumäärillä mitattuna.

Puun kasvatuksen kulujen osuus metsätalouden bruttoarvonlisäyksestä oli vuosina 1997–2001 keskimäärin 6 prosenttia (taulukko 4). Vuoden 2002 verotusta varten tarkistetut, pinta-alaverotuksen tilakohtaiset uudistamis- ja taimikkovähennykset ovat taulukossa 5.

Vuoden 2002 verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot on vahvistettu valtioneuvoston asetuksella 995/2002. Vuotta 2001 koskevat pinta-alaverotuksen tiedot on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 604. Yksityiskohtaisesti verokuutiometrin keskimääräisen raha-arvon laskenta on kuvattu Metsäntutkimuslaitoksen tiedonannossa 431.

Kuva 1

Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/