Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 619, 19.4.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2002

Toimittaja: Jukka Torvelainen, Aarre Peltola

Raakapuun ulkomaankauppatilastot uudessa kuosissa - tukki- ja kuitupuu eritellään pitkän tauon jälkeen

Raaka- ja jätepuu

Raakapuun ulkomaankaupan tilastointiin saatiin merkittävä parannus vuoden 2002 alussa. Metlan ja Ruotsin Metsähallituksen (Skogsstyrelsen) yhdessä esittämä tukki- ja kuitupuujaon palauttaminen EU:n ulkomaankauppatilastoihin hyväksyttiin viime kesänä. Niinpä kuluvan vuoden alusta lähtien erilliset tukki- ja kuitupuun ulkomaankauppatilastot ovat jälleen saatavilla seitsemän vuoden tauon jälkeen.

Ulkomaista raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen tammikuussa 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Merkittävin puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka määrä ylsi vajaaseen kolmasosaan tuonnista. Koivutukin tuonti oli vähäistä. Koivukuitupuun yksikköhinta rajalla oli 31 ja tukin 45 euroa kuutiometriltä.

Kuusen tuonti (0,5 milj. m³) oli koivun tuontia suurempaa. Hieman yli puolet tuodusta kuusesta oli kuitupuuta ja loput tukkipuuta. Kuusitukin hinta oli rajalla 45 ja kuitupuun 30 euroa kuutiometriltä. Mäntyä tuotiin vain 0,2 miljoonaa kuutiometriä. Puulajeista vain männyllä tukkipuuta tuotiin enemmän kuin kuitupuuta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme tammikuussa 1,0 miljardin euron arvosta. Viennin arvo oli kuukausitasolla sama kuin vuonna 2001 keskimäärin (kuva 2).

Puutuoteteollisuudessa vanerin ja kuitulevyn vientihinnat laskivat hieman muiden tuoteryhmien vientihintojen noustessa. Massan keskimääräinen vientihinta laski joulukuuhun verrattuna prosentin, papereiden kaksi ja kartonkien kahdeksan prosenttia. Paperin ja kartongin jalosteiden hinta nousi viisi prosenttia (kuva 3).

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammikuussa 87 miljoonan euron arvosta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/