Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 637, 22.8.2002

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2001

Toimittaja: Aarre Peltola

Ennätysmäärä venäläistä puuta Suomeen
Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui

Raaka- ja jätepuu

Puun tuonti maahamme jatkoi voi- makasta kasvuaan vuonna 2001. Tuontimäärä - 15,6 miljoonaa kuutiometriä - ylitti entisen ennätyksen vuodelta 1999 peräti viidenneksellä. Tuontipuun merkitys metsäteollisuuden raaka-ainehuollolle oli suuri, sillä tuontipuun osuus teollisuuden puunkäytöstä ylsi vajaaseen viidennekseen.

Raakapuuta tuotiin 15,2 ja jätepuuta 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Raakapuusta 83 prosenttia hankittiin Venäjältä. Lähes kaikki muu raakapuu tuli Baltian maista: Virosta (10 %) Latviasta (4 %) ja Liettuasta (1 %). Jätepuu oli peräisin Venäjältä

Tärkein tuonnin puutavaralaji oli koivukuitupuu. Koivua tuotiin 7,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä koostui lähes kokonaan kuitupuusta. Teollisuutemme vuonna 2001 käyttämästä koivukuitupuusta yli puolet olikin hankittu ulkomailta. Kuusen tuonti on kasvanut nopeasti ja määrä ylsi 3,5 miljoonaan kuutiometriin. Kuusen tuontimäärä onkin kolminkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Puuta vietiin maastamme 0,8 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2001, mistä suurin osa oli mäntyä. Viimeksi vientimäärä oli näin pieni kymmenen vuotta sitten. Lähes kaksi kolmasosaa viennistä päätyi Ruotsiin. Egyptin osuus oli 15 prosenttia, mutta muihin maihin viedyt erät olivat jo varsin vähäisiä.

 

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden samoin kuin Suomen koko tavaraviennin arvon kasvu taittui vuonna 2001. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo supistui edellisvuodesta viisi prosenttia 12,5 miljardiin euroon. Metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä oli 26 prosenttia.

Kaksi kolmannesta metsäteollisuuden viennistä kohdistui Euroopan unionin alueelle. Tärkein kauppakumppani oli Saksa 19 prosentin osuudella. Seuraavina olivat Britannia (15 %) ja Ranska (7 %). Aasian maiden osuus metsäteollisuuden viennistä oli 9 prosenttia ja Pohjois- Amerikan 7 prosenttia.

Massa- ja paperiteollisuuden vienti kattoi neljä viidesosaa metsäteollisuutemme viennistä. Saksa oli tärkein kauppakumppani sanomalehtipaperia (Britannia) ja mekaanisia massoja (Alankomaat) lukuunottamatta.

Puutavarateollisuuden tuotteissa Britannia oli tärkein vientimaa. Sinne vietiin eniten sahatavaraa, lastulevyä ja kuitulevyä. Saksa oli vaneriteollisuuden tuotteiden suurin ostaja.

Metsäteollisuustuotteiden tuonti oli vientiin verrattuna vähäistä. Vuonna 2001 tuonnin arvo päätyi 1,0 miljardiin euroon. Tärkein tuoteryhmä oli paperin- ja kartongin jalosteet, joiden osuus tuonnista oli 22 prosenttia. Kolmannes metsäteollisuustuotteista tuotiin Ruotsista.

 

Kuvat 1 ja 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/