Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 625, 6.6.2002

Markkinahakkuut metsäkeskuksittain
Kalenterivuosi 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola, Helena Herrala-Ylinen

Hakkuut vähenivät vuonna 2001

Metsäteollisuuden tuotanto supistui voimakkaasti vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä. Tämän seurauksena markkinahakkuiden määrät jäivät syys–joulukuussa edeltävistä kuukausista poiketen selvästi keskimääräistä pienemmiksi. Kaikkiaan raakapuuta hakattiin viime vuonna 53,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2,7 miljoonaa kuutiometriä eli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2001 metsäteollisuuden tarpeisiin tuotiin ulkomaista puuraaka-ainetta ennätyksellisen paljon, kaikkiaan 15,4 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 2001 hakkuista oli tukkipuuta 25,4 ja kuitupuuta 27,8 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä supistui edellisvuodesta kymmenen prosenttia ja kuitupuun hakkuumäärä kasvoi prosentin.

Markkinahakkuiden määrät puutavaralajeittain ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Hakuumaäärä -taulukko

Vuonna 2001 yksityismetsistä hakattiin kaikkiaan 45 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta. Määrä oli 2,9 miljoonaa kuutiometriä eli kuusi prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Pystykauppojen puuta kertyi 35,9 ja hankintakauppojen puuta 9,2 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärä pieneni edellisvuodesta 8 prosenttia kun taas hankintapuun määrä oli hieman aiempaa suurempi (+ 1%).

Valtaosa – vuonna 2001 keskimäärin 80 prosenttia – yksityismetsien hakkuista kertyy pystykaupoista. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta vaihtelee huomattavasti maan eri osissa. Etelärannikon alueella tehtiin runsaimmin hankintahakkuita: vuonna 2001 hankintapuun osuus oli 61 prosenttia yksityismetsien puusta. Suhteellisesti vähiten hankintakauppoja tehtiin Pohjois-Savossa, jossa osuus oli 12 prosenttia.

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät tälläkin kertaa Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon metsäkeskusten alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 5,9 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta, Keski-Suomesta 5,1 ja Pohjois-Savosta 5,0 miljoonaa puukuutiota.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärä nousi 3,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsähallituksen metsien hakkuumäärä kasvoi prosentilla ja oli kaikkiaan 4,6 miljoonaa kuutiometriä.

Hakkuut jakautuivat eri omistajaryhmille samassa suhteessa kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien osuus kokonaishakkuista oli 85 prosenttia, Metsähallituksen 9 ja yhtiöiden osuus oli 7 prosenttia.

Omistajryhmät

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/