Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 608, 16.1.2002

Puun ostot ja hinnat, joulukuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Vuoden 2001 puukauppa jäi 30 miljoonaan kuutiometriin

Vuosi 2001 oli puumarkkinoilla hiljainen, vaikka marraskuun myrskyt lisäsivätkin puun tarjontaa etenkin Länsi- ja Etelä-Suomessa. Metsäteollisuuden puun ostot yksityismetsistä jäivät 29,9 miljoonaan kuutiometriin, mikä vastaa noin 37 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä markkinoille hakattavana puumääränä. Teollisuuden ostomäärä oli pienin sitten vuoden 1993, ja vuoteen 2000 verrattuna ostot supistuivat lähes 9 miljoonaa kuutiometriä (22 prosenttia). Puukaupan ennätysvuonna 1997 puuta kertyi 39,8 miljoonaa kuutiometriä.

Teollisuus jäi noin 8 miljoonaa kuutiometriä vuodelle 2001 asettamastaan puumäärätavoitteesta. Puukaupan supistuessa metsäteollisuus pienensi puuvarantojaan ja lisäsi hakkuita omissa metsissään. Tammi–marraskuussa 2001 yhtiöiden metsien markkinahakkuut kasvoivat 8 prosenttia edellisvuodesta. Puun kumulatiivinen tuontimäärä nousi jo lokakuun lopussa uusiin ennätyslukuihin (13,1 miljoonaa kuutiometriä).

Mänty- ja kuusitukin ostot vähenivät vuonna 2001 lähes 30 prosenttia edellisvuodesta. Kuitupuutavaralajien ostomäärät vähenivät 12–20 prosenttia. Vuonna 2001 pystykauppojen osuus oli 78 prosenttia teollisuuden  kokonaisostoista  (vuotta aiemmin 84 prosenttia).

Keskimääräinen nimellinen kantohintataso oli vuonna 2001 noin 3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Mäntytukista maksettiin vuoden 2001 pystykaupoissa keskimäärin 274 markkaa kuutiometriltä eli 9 markkaa vähemmän kuin edellisvuonna. Kuusitukin keskikantohinta oli  256  markkaa  kuutiolta  (vuotta aiemmin 262 markkaa). Kuitupuutavaralajit halpenivat keskimäärin 4–5 markkaa kuutiometriltä.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/