Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 565, 22.2.2001

Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2000

Toimittaja: Martti Aarne

Kuitupuun varastot alhaalla vuoden vaihteessa

Metsäteollisuuden hakatun puun varastot, massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, olivat joulukuun lopussa 6,4 miljoonaa kuutiometriä. Kesäkuuhun 2000 verrattuna puuvarastojen määrä väheni 1,9 miljoonalla kuutiometrillä. Vuoden vaihteessa 1999/2000 valmista puutavaraa oli varastoissa 9,4 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuuden kokonaisvarastot olivat joulukuun 2000 lopussa suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, mutta hakatun puun varastot supistuivat ennätyksellisen pieniksi. Tämä koskee etenkin kuitupuuvarastoja, joiden määrä puutavaralajista riippuen aleni 33– 50 prosenttia edellisiin talvivarastoihin verrattuna. Kuitupuuta oli vuoden vaihteessa varastoissa 3,5 miljoonaa kuutiometriä (vuotta aikaisemmin 6,1 miljoonaa kuutiota). Havutukkia oli varastoissa 1,6 miljoonaa kuutiometriä eli sama määrä kuin vuotta aikaisemmin.

Hakatun kuitupuun varastojen laskua selittävät monet tekijät. Myöhäinen talven tulo vaikeutti puunkorjuuta ja kohdisti hakkuita normaalia enemmän tukkipuuvaltaisiin leimikoihin. Puumassateollisuuden tuotantoennätysten takia kuitupuun käyttömäärät olivat huipputasoa. Kuitupuun tuonti vuonna 2000 jäi ennakkotietojen mukaan hieman pienemmäksi kuin vuonna 1999.

Varastot

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/