Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 578, 5.6.2001

Markkinahakkuut metsäkeskuksittain
Kalenterivuosi 2000

Toimittaja: Elina Mäki-Simola, Helena Herrala-Ylinen

Vuoden 2000 hakkuut 56 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuuden tuotanto saavutti vuonna 2000 jälleen uudet ennätyslukemat, mikä näkyi raakapuumarkkinoilla ennätyksellisen suurina hakkuumäärinä. Kaikkiaan markkinapuuta hakattiin 55,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli noin 600 000 kuutiometriä eli yhden prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Raakapuuta tuotiin lähes 13 miljoonaa kuutiometriä.
Vuoden 2000 hakkuista oli tukkipuuta 28,3 ja kuitupuuta 27,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä lisääntyi edellisvuodesta neljä prosenttia ja kuitupuun hakkuumäärä supistui prosentin.
Markkinahakkuiden määrät puutavaralajeittain ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Varastot

Vuonna 2000 yksityismetsistä hakattiin kaikkiaan 48 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta. Määrä oli runsaat 200 000 kuutiometriä suurempi kuin edellisenä vuonna. Pystykaupoin korjattiin puuta 38,9 miljoonaa kuutiometriä, eli 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hankintapuuta vastaanotettiin yksityismetsistä 9,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kuusi prosenttia edellisvuotista pienempi.
Valtaosa - vuonna 2000 keskimäärin 81 prosenttia - yksityismetsien hakkuista kertyy pystykaupoista. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta vaihtelee huomattavasti maan eri osissa. Runsaimmin hankintahakkuita tehtiin Etelärannikon alueella, jossa 61 prosenttia yksityismetsien puusta tuli hankintakaupoista. Suhteellisesti vähiten hankintakauppoja tehtiin Pohjois-Savossa, jossa osuus oli 10 prosenttia.
Suurimmat hakkuumäärät kertyivät tälläkin kertaa Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon metsäkeskusten alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 6,1 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta, Keski-Suomesta 5,4 ja Pohjois-Savosta 5,3 miljoonaa puukuutiota. Yhteensä näiltä kolmelta alueelta korjattu puumäärä, 16,8 miljoonaa kuutiometriä, oli 30 prosenttia koko maan hakkuista.
Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärä nousi 3,3 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsähallituksen metsien hakkuumäärä kasvoi neljä prosenttia ja oli kaikkiaan 4,6 miljoonaa kuutiometriä.
Hakkuut jakautuivat eri omistajaryhmille samassa suhteessa kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien osuus kokonaishakkuista oli 86 prosenttia, Metsähallituksen 8 ja yhtiöiden osuus oli 6 prosenttia.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/