Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 566, 23.2.2001

Puun hinnat metsäkeskuksittain, vuosi 2000

Toimittajat: Martti Aarne, Pekka Ollonqvist

Reaalinen kantohintataso laski vuonna 2000

Kantohintataso oli vuonna 2000 nimellisesti 5,5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kuusitukin hintojen kohoaminen 10 prosentilla veti hintatason nousuun. Mäntytukin keskimääräiset kantohinnat nousivat 4 prosenttia ja koivutukin hinnat 1 prosentin verran. Kuitupuussa muutokset olivat tukkia vähäisempiä. Kuusikuitupuun nimellinen kantohinta oli 2 prosenttia korkeampi kuin vuonna 1999. Mäntykuidun kantohinta ei muuttunut edellisvuodesta ja koivukuidun hinta aleni 1 prosentin.

Vaikka nimellishinnat nousivat, reaalinen koko maan kantohintataso aleni 2,4 prosenttia vuodesta 1999 inflaation voimistumisen myötä. Vuosina 1996–99 myös reaalinen kantohintataso nousi, joten tässä suhteessa vuosi 2000 oli poikkeus edellisten vuosien kehityksestä. Vuonna 2000 reaalinen kantohintaso oli kaikkien metsäkeskusten alueilla alempi kuin vuonna 1999. Reaalihinnat alenivat suhteellisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja Kai-nuussa ja vähiten Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla.

Puutavaralajeittaisten hankintahintojen kehitys seurasi vuonna 2000 pitkälti kantohintojen muutoksia. Myös hankintakaupoissa kuusitukin nimellishinta nousi eniten eli 8 prosenttia. Mäntytukin koko maan hankintahinta nousi 3 prosenttia ja koivutukin hinta 1 prosentin. Kaikkien kuitupuutavaralajien hankintahinnat laskivat 1 prosentin edellisvuodesta.

Indeksi
Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/