Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 596, 9.10.2001

Metsänhoito- ja perusparannustyöt, vuosi 2000

Toimittajat: Sinikka Västilä, Helena Herrala-Ylinen

Kokonaishakkuuala yli 600 000 hehtaaria

Vuonna 2000 hakkuin käsitelty ala oli 610 000 hehtaaria, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999. Yksityismetsien osuus kokonaishakkuualasta oli 81, metsäteollisuusyhtiöiden 7 ja valtion 12 prosenttia. Vastaavasti yksityismetsien osuus vuoden 2000 markkinahakkuiden puumäärästä (55,9 miljoonaa m³) oli 86, metsäteollisuusyhtiöiden 6 ja valtion 8 prosenttia. Hehtaarikertymä yksityismetsistä oli siis suurempi kuin muiden omistajaryhmien metsistä. Yksityismetsien ja metsäteollisuusyhtiöiden metsien hakkuualat kasvoivat selvästi vuodesta 1999, mutta valtion metsien hakkuuala pysyi edellisvuoden tasolla. Harvennushakkuiden osuus kokonaishakkuualasta oli 54 prosenttia (328 000 hehtaaria) ja avohakkuiden 26 prosenttia (156 000 hehtaaria). Vastaavat osuudet olivat vuotta aiemmin 56 ja 25. Eniten lisääntyivät ylispuiden poistot ja avohakkuut.

Uudisojituksen, kulotuksen ja metsäteiden rakentamisen työmäärät vähenivät voimakkaasti vuoteen 1999 verrattuna. Myös kunnostusojitusta, kylvöä ja pellonmetsitystä tehtiin edellisvuotta vähemmän. Pystykarsinnan, taimikonhoidon ja istutuksen työmäärät kasvoivat. Metsänviljelyssä suosittiin kuusta. Kuusen kylvöala lähes kaksinkertaistui ja kuusen istutustakin tehtiin viidennes enemmän kuin vuonna 1999.

Vuoden 2000 metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset arvioitiin 1 288 miljoonaksi markaksi, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset eivät ole todelliset vaan ne arvioitiin muuntamalla yksityismetsien vuoden 1999 kustannukset valtion ja metsäteollisuusyhtiöiden vuosien 1999–2000 kustannuskehityksen mukaisesti (ks. laatuseloste s. 31). Yksityismetsien osuus kokonaiskustannuksista oli 81, metsäteollisuusyhtiöiden 7 ja valtion 12 prosenttia. Valtion tukien ja lainojen osuus yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannuksista oli 28 prosenttia (291 miljoonaa markkaa). Metsänomistajien oman työn arvo ja oma rahoitus olivat 749 miljoonaa markkaa. Eniten valtion rahoitusta myönnettiin taimikonhoitoon, nuoren metsän kunnostukseen ja energiapuun korjuuseen. Tuen osuus oli suurin Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Uudistusalan valmistamiseen ja metsänviljelyyn kului peräti 46 prosenttia metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannuksista. Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen osuus kokonaiskustannuksista oli neljännes, metsäteiden rakentamisen, perusparannuksen ja kunnossapidon 18 prosenttia ja metsäojituksen 8 prosenttia. Muiden töiden kustannusosuus oli 3 prosenttia.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/