Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 516, 2.2.2000

Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.1999

Toimittajat: Martti Aarne, Kaarina Linna

Metsäteollisuuden puuvarastot 9,3 miljoonaa kuutiometriä vuoden lopussa

Metsäteollisuudella oli vuoden vaihteessa puuta varastoissa 9,3 miljoonaa kuutiometriä. Useimpien puutavaralajien varastot kasvoivat vuoden 1999 aikana, vaikka teollisuuden puunkäyttö oli huipputasoa ja useimmilla metsäteollisuuden aloilla saavutettiin tuotantoennätyksiä. Puuvarastojen määrä oli 0,9 miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin kesäkuussa 1999 ja 0,7 miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin vuoden vaihteessa 1998/99.

Puuvarastojen kasvu selittyy ennätystasolle nousseilla markkinahakkuilla ja puun tuonnin lisääntymisellä. Markkinapuuta hakattiin vuonna 1999 ennakkotietojen mukaan 55,3 miljoonaa kuutiometriä*. Etenkin yhtiöiden metsien hakkuut kasvoivat. Ennakkoarvio raakapuun tuonnista vuonna 1999 on noin 13 miljoonaa kuutiometriä. Tuontimäärien kasvu painottui havupuuhun, erityisesti kuuseen.

Varastotilasto sisältää tietoja vain metsäteollisuuden hakatun puutavaran varastoista. Siten pysty- ja metsävarannot eivät sisälly tilastoon. Tuontipuu on luvuissa mukana.

Kuitupuun osuus oli 2/3 teollisuuden hakatun puun kokonaisvarastoista. Kaikkiaan kuitupuuta oli vuoden 1999 lopussa varastoissa 6,1 miljoonaa kuutiometriä ja tukkipuuta 1,9 miljoonaa kuutiometriä. Sahateollisuudessa sivutuotteena syntyvää, massateollisuuden käyttöön menevää haketta ja purua oli varastoissa 1,3 miljoonaa kuutiometriä.

*Tarkempia tietoja vuoden 1999 markkinahakkuista on esitetty Metsätilastotiedotteessa 515 (28.1.2000).

Varastot

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/