Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 544, 30.8.2000

Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2000

Toimittaja: Martti Aarne

Metsäteollisuuden puuvarastot 8,3 miljoonaa kuutiometriä kesäkuussa

Metsäteollisuuden hakatun puun varastot, massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, olivat kesäkuun lopussa 8,3 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden alusta puuvarastojen määrä on alentunut 1,1 miljoonalla kuutiometrillä. Vuoden 1999 kesällä puutavaraa oli varastoissa 8,4 miljoonaa kuutiometriä.

Havutukin varastot ovat alkuvuoden aikana vähentyneet miljoonalla kuutiometrillä. Tätä selittää osaltaan sahateollisuuden tuotantomäärien kasvu (+7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna). Toisaalta havutukkia on hakattu ennätystahtia (+2 prosenttia), ja myös havutukin tuonti on hieman lisääntynyt vuoteen 1999 verrattuna.

Kuitupuun osuus on noin 2/3 metsäteollisuuden hakatun puun kokonaisvarastoista. Kesäkuun lopussa kuitupuutavaralajien varastojen kokonaismäärä oli 5,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 8 prosenttia vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Sahateollisuudesta sivutuotteena syntyvää, massateollisuuden käyttöön menevää haketta ja purua, oli varastoissa 1,7 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuuden varastotilasto sisältää tietoja vain hakatun puutavaran varastoista. Siten pysty- ja metsävarannot eivät sisälly tilastoon. Tuontipuu on luvuissa mukana.

Varastot

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/