Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 531, 6.6.2000

Markkinahakkuut metsäkeskuksittain, kalenterivuosi 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Helena Herrala-Ylinen, Kaarina Linna

Markkinahakkuut 55,3   miljoonaa kuutiometriä vuonna 1999

Jo kolmena peräkkäisenä vuonna markkinahakkuiden määrä on noussut reilusti yli 50 miljoonan kuutiometrin. Vuonna 1999 hakattiin markkinapuuta 55,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä on vain vähän (158 000 kuutiometriä) edellisvuotista suurempi. Metsäteollisuutemme puunkäytön runsautta kuvaa se, että viime vuosi oli myös raakapuun tuonnin huippuvuosi, jolloin puuta tuotiin noin 13 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 1999 hakkuista oli tukkipuuta 27,3 ja kuitupuuta 28,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä pieneni edellisvuodesta kaksi prosenttia ja kuitupuun hakkuumäärä kasvoi kolme prosenttia.

Markkinahakkuiden määrät puutavaralajeittain ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Hakkuumäärä, milj. m3
Vuonna 1999 yksityismetsistä hakattiin kaikkiaan 47,8 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta. Määrä oli 1,1 miljoonaa kuutiometriä eli 2 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Pystykaupoin korjattiin puuta 38,0 miljoonaa kuutiometriä, eli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hankintapuuta vastaanotettiin yksityismetsistä 9,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia edellisvuotista pienempi.

Valtaosa – vuonna 1999 keskimäärin 80 prosenttia – yksityismetsien hakkuista kertyy pystykaupoista. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta vaihtelee huomattavasti maan eri osissa. Etelärannikon alueella tehtiin runsaimmin hankintahakkuita: vuonna 1999 67 prosenttia yksityismetsien puusta tuli hankintakaupoista. Suhteellisesti vähiten hankintakauppoja tehtiin Pohjois-Savossa, jossa osuus oli 11 prosenttia.

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät tälläkin kertaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen metsäkeskusten alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 6,1 miljoonaa   kuutiometriä markkina-puuta, Pohjois-Savosta 5,7 ja Keski-Suomesta 5,4 miljoonaa puukuutiota. Yhteensä näiltä kolmelta alueelta korjattu puumäärä, 17,1 miljoonaa kuutiometriä, oli 31 prosenttia koko maan hakkuista.

Metsäteollisuusyhtiöt lisäsivät vuonna 1999 omien metsiensä hakkuita miljoonalla kuutiometrillä edellisvuodesta. Hakkuumäärä nousi 3,1 miljoonaan kuutiometriin, mikä on 49 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsähallituksen metsien hakkuumäärä kasvoi kuusi prosenttia ja oli kaikkiaan 4,4 miljoonaa kuutiometriä.

Yksityismetsien osuus vuoden 1999 kokonaishakkuista oli 86 prosenttia, Metsähallituksen 8 ja yhtiöiden osuus oli 6 prosenttia.

Markkinahakkuut omistajaryhmittäin vuosina 1982 - 1999

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/