Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 555, 28.11.2000

Metsänhoito- ja perusparannustyöt, vuosi 1999

Toimittajat: Sinikka Västilä, Helena Herrala-Ylinen

Metsien hoitoon ja perusparannukseen 1,2 miljardia markkaa vuonna 1999

Vuonna 1999 hakkuin käsitelty ala oli 525 000 hehtaaria, mikä on 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 1998. Yksityismetsien osuus kokonaishakkuualasta oli 79, metsäteollisuusyhtiöiden 7 ja valtion 14 prosenttia. Vastaavasti yksityismetsien osuus vuoden 1999 markkinahakkuiden puumäärästä ( 55,3 miljoonaa m³) oli 86, metsäteollisuusyhtiöiden 6 ja valtion 8 prosenttia. Yksityismetsien hakkuuala oli edellisvuoden tasolla, mutta valtion ja etenkin metsäteollisuusyritysten hakkuualat kasvoivat selvästi vuodesta 1998. Harvennushakkuiden osuus kokonaishakkuualasta oli 56 prosenttia (292 000 hehtaaria) ja avohakkuiden 25 prosenttia (130 000 hehtaaria). Vastaavat osuudet olivat vuotta aiemmin 56 ja 23. Avohakkuut lisääntyivät selvästi vuoteen 1998 verrattuna.

Metsänhoito- ja perusparannustöiden työmäärät kasvoivat tai pysyivät vuoden 1998 tasolla kaikissa työlajeissa raivausta lukuunottamatta. Eniten lisääntyivät kulotus, pystykarsinta, kunnostusojitus ja metsäteiden perusparannus. Yksikkökustannusten muutokset olivat vaihtelevia. Taimikonhoidon, nuoren metsän kunnostuksen ja kunnostusojituksen yksikkökustannukset laskivat vuodesta 1998, kun taas metsänlannoituksen, pystykarsinnan, kylvön ja mätästyksen yksikkökustannukset nousivat. Saman työlajin yksikkökustannuksien kehitys eri omistajaryhmissä saattoi olla hyvin vaihteleva.

Vuoden 1999 metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset olivat 1 221 miljoonaa markkaa, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Yksityismetsissä kustannukset nousivat 2, metsäteollisuuden metsissä 28 ja valtion metsissä 17 prosenttia. Yksityismetsien osuus kokonaiskustannuksista oli 82, metsäteollisuusyhtiöiden 6 ja valtion 12 prosenttia. Valtion tukien ja lainojen osuus yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannuksista oli enää 27 prosenttia (274 miljoonaa markkaa). Metsänomistajien oman työn arvo ja oma rahoitus olivat 726 miljoonaa markkaa. Eniten valtion rahoitusta myönnettiin taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen, metsänviljelyyn sekä kunnostusojitukseen. Tuen osuus oli suurin Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Uudistusalan valmistamiseen ja metsänviljelyyn kului 42 prosenttia metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannuksista. Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen osuus kokonaiskustannuksista oli neljännes, metsäteiden rakentamisen, perusparannuksen ja kunnossapidon 20 prosenttia ja metsäojituksen 10 prosenttia. Muiden töiden kustannusosuus oli 3 prosenttia.

Vuoden 1998 metsänhoito- ja perusparannustöiden työmäärät ja kustannukset on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 510.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/