Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 538, 20.7.2000

Markkinapuun kulku 1997

Toimittajat: Aarre Peltola, Sinikka Västilä

Puuta virtaa Savosta

Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä kuljetettiin jalostettavaksi oman metsäkeskusalueen ulkopuolelle. Kuitupuun hankintamäärä oli 27 miljoonaa kuutiometriä. Määrästä 58 prosenttia eli 16 miljonaa kuutiometriä päätyi oman metsäkeskusalueen ulkopuolelle. Osuudet olivat lähes samat kuin vuoteen 1994 kohdistuneessa kulkuvirtatutkimuksessa.

Tärkeimmät tukkipuun hankinta-alueet olivat Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Häme-Uusimaan metsäkeskukset, joiden osuus oli noin kolmannes koko tukkipuun hankintamäärästä. Tukkipuusta 38 prosenttia käytettiin Kymen, Pirkanmaan ja Häme-Uusimaan metsäkeskuksissa, jonne tukkeja tuotiin erityisesti Etelä-Savosta ja Keski-Suomesta. Oman alueen tukkipuuta käytettiin määrällisesti eniten Häme-Uusimaalla ja Pirkanmaalla mutta suhteellisesti eniten Lapissa.

Teollisuuteen hankitusta kuitupuusta lähes kolmannes kertyi Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskuksien alueilta. Reilu neljännes kuitupuusta (8 milj. m³) käytettiin Kymen alueella, jonne sitä kuljetettiin muualta Suomesta noin 6 miljoonaa kuutiometriä. Etelä-Savo oli suuri kuitupuun viejäalue; samoin Pohjois-Savosta ja Häme-Uusimaalta kuljetettiin paljon kuitupuuta muualle maahan. Oman alueen kuitupuuta käytettiin määrällisesti eniten Lapissa ja Keski-Suomessa mutta suhteellisesti eniten Lapissa ja Kymessä.

Markkinapuun kulkuvirtatutki-muksen mukaan teollisuuden käyttöön hankittiin 52 miljoonaa kuutiometriä kotimaista raakapuuta vuonna 1997. Aineiston luonteesta johtuen määrä ei ole sama kuin Raakapuun käyttö -tilastossa (vrt. s. 14).

Markkinapuun kulkuvirtoja on selvitetty säännöllisesti vuodesta 1964; edellinen tutkimus kohdistui vuoteen 1994. Tuotantolaitosten pysyvyydestä johtuen myös kulkuvirrat ovat olleet hyvin samansuuntaisia kautta vuosien. 1990-luvun puolivälissä rakennettu Metsä-Rauma on kuitenkin selvästi lisännyt kuitupuun hankintaa ja käyttöä Lounais-Suomessa viime vuosina.

Teollisuuden käyttämän kotimaisen tukkipuun kulku 1997

Teollisuuden käyttämän kotimaisen kuitupuun kulku 1997

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/