Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 509, 15.12.1999

Metsien pinta-alaverotus 1999

Toimittajat: Martti Salakari, Kaija Mäkinen, Helena Herrala-Ylinen, Mika Mustonen, Kaarina Linna

Verokuutiometrin raha-arvo nousi 5,4 prosenttia

Verokuutiometrin raha-arvo vuonna 1999 oli koko maassa keskimäärin 119 markkaa. Nousua edellisvuodesta oli 5,4 prosenttia (taulukko 1). Raha-arvo on noussut viitenä peräkkäisenä vuotena ja ylsi nyt uuteen 90-luvun huippulukemaan (kuva 1). Tämän vuosikymmenen alin arvo on 79 markkaa vuodelta 1994.

Verokuutiometrin raha-arvo nousi varsin tasaisesti maan eri osissa lukuunottamatta Ahvenanmaata jossa se hieman laski. Suhteellisesti eniten raha-arvo kohosi Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla, vähiten Rannikon metsäkeskuksen alueella. Merkittävin nousuun vaikuttava tekijä oli, kuten edellisenäkin verovuonna, kantohintojen nousu.

Kunnittain määriteltävää verokuutiometrin keskimääräistä raha-arvoa käytetään metsätulojen pinta-alaperusteisessa verotuksessa ja se lasketaan kahden viimeksi kuluneen hakkuuvuoden puun hintojen ja hakkuumäärien perusteella. Hakkuuvuonna 1998/99 tukkipuiden laskennalliset kantohinnat nousivat runsaat 4 prosenttia, mikä oli vähemmän kuin vuotta aiemmin. Päinvastoin kuin hakkuuvuonna 1997/98 myös kuitupuiden hinnat nousivat (taulukko 2). Hakkuuvuoden 1998/99 keskimääräinen laskennallinen kantohintataso (puukuutiometrin bruttoraha-arvo) oli 131 mk/m³ eli noin 3 prosenttia edellisvuotista korkeampi (taulukko 1). Laskennallisten kantohintojen määrittelyssä käytetyt hankintahakkuiden korjuukustannukset nousivat ainespuun lajista riippuen 2–4 prosenttia (taulukko 3)

Hakkuuvuoden 1998/99 markkinahakkuut (54,9 milj. m³) olivat huomattavasti suuremmat kuin veronalaisen kasvun puutavaramäärä (47,9 milj. m³). Kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusäästön aiheuttama arvonalennus vaihtelee kunnittaisten hakkuiden mukaan. Alennusta puukuutiometrin raha-arvoon tuli 125 kunnassa. Yli puolella näistä alennusprosentti oli suurempi kuin verovuonna1998 (taulukko 6).

Puun kasvatuksen kulujen osuus metsätalouden bruttoarvonlisäyksestä oli vuosina 1994–98 keskimäärin 7 prosenttia (taulukko 4). Tarkistetut, pinta-alaverotuksen tilakohtaiset uudistamis- ja taimikkovähennykset esitetään taulukossa 5.

Vuoden 1999 verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot on vahvistettu valtioneuvoston päätöksellä 1103/1999. Vuotta 1998 koskevat pinta-alaverotuksen tiedot on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 463. Verokuutiometrin keskimääräisen raha-arvon laskenta on yksityiskohtaisesti kuvattu Metsäntutkimuslaitoksen tiedonannossa 431.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/