Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 491, 19.7.1999

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Toimittajat: Aarre Peltola, Helena Herrala-Ylinen

Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen
Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Raaka- ja jätepuu

Raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen vuonna 1998 ennätykselliset 12,0 miljoonaa kuutiometriä. Edellinen ennätys vuodelta 1995 lyötiin 0,8 miljoonalla kuutiometrillä. Puun tuonti on jatkunut erittäin vilkkaana koko 1990-luvun loppupuoliskon. Yli puolet viime vuonna tuodusta puusta oli koivua. Tuodusta raaka- ja jätepuusta 10,2 miljoonaa kuutio-metriä oli peräisin Venäjältä.

Raakapuuta tuotiin Suomeen 11,4 miljoonaa kuutiometriä, mistä venäläinen puu kattoi 85 prosenttia. Seuraavaksi tärkeimpiä tuontimaita olivat Viro (9 %) ja Latvia (3 %). Jätepuuta tuotiin maahan 0,6 miljoonaa kuutiometriä, josta 91 pro-senttia tuli Venäjältä ja loput Virosta.

Raaka- ja jätepuuta vietiin Suomesta 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Puolet puusta vietiin Ruotsiin. Seuraavaksi tärkeimmät vientikohteet olivat Egypti (14 %) ja Saksa (11 %). Viennistä kolme neljäsosaa koostui havuraakapuusta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 67,5 miljardia markkaa vuonna 1998 (kasvua edellisvuodesta +7 %). Metsäteollisuustuotteiden viennissä saavutettiin jälleen uusi ennätys (ks kuva 1.) Metsäteollisuuden tärkeimmän vientituotteen – paperin – vienti kattoi yksinään yli puolet metsäteollisuuden viennin arvosta. Paperin vientihinnan ja määrän positiivinen kehitys muodosti valtaosan metsäteollisuustuotteiden viennin arvon kasvusta. Suomen tärkeimmät kauppakumppanit metsäteollisuustuotteiden viennissä olivat Saksa (18 % viennin arvosta), Iso-Britannia (16 %), Ranska (7 %) ja Yhdysvallat (6 %). Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä 70 prosenttia oli Euroopan Unionin sisäkauppaa.

Massa- ja paperiteollisuuden tuotteita vientiin ulkomaille 52,2 miljardin markan arvosta (paperin osuus 36,3 mrd. mk). Merkittävimmät viennin kohdemaat olivat Saksa (18 % viennin arvosta), Iso-Britannia (16 %), Ranska (7 %) ja Yhdysvallat (7 %).

Puutavarateollisuus vei tuotteitaan 15,3 miljardin markan arvosta tärkeimpinä vientiartikkeleinaan sahatavara (viennin arvo 8,4 mrd. mk) ja vaneri (2,9 mrd. mk). Eniten puutavarateollisuuden tuotteita vietiin Saksaan (osuus arvosta 18 %) ja Iso-Britanniaan (15 %) ja Ranskaan (7 %) ja Alankomaihin (7 %).

Vuonna 1998 metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 4,5 miljardin markan arvosta. Tuonnin arvo oli vain 7 prosenttia vastaavasta viennistä. Eniten metsäteollisuustuotteita tuotiin Ruotsista (30 %) ja Saksasta (15 %). Tuonnin merkittävin tuoteryhmä oli paperin ja kartongin jalosteet.

Suomen viennin reaaliarvo 1970-98 (rahanarvot muunnettu tuotannon hintaindeksillä).
Raaka- ja jätepuun ulkomaankauppa 1970-98.
Metsäteollisuustuotteiden ja raakapuun osuudet metsäsektorin viennin arvosta 1970-98

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/