Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 484, 10.6.1999

Markkinahakkuut metsäkeskuksittain, kalenterivuosi 1998

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Helena Herrala-Ylinen, Kaarina Linna

Hakkuuennätykset rikottiin jälleen vuonna 1998

Markkinapuuta on hakattu metsistämme jo kahtena peräkkäisenä vuonna ennätyksellisen paljon. Vuonna 1998 hakkuumäärä ylsi peräti 55 miljoonaan kuutiometriin. Edellinen hakkuuennätys vuodelta 1997 ylittyi siten noin kahdella miljoonalla kuutiometrillä eli neljällä prosentilla.

Vuoden 1998 hakkuista oli tukkipuuta 27,7 ja kuitupuuta 27,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä kasvoi edellisvuodesta 3 ja kuitupuun hakkuumäärä 6 prosenttia. Markkinahakkuiden määrät puutavaralajeittain ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Hakkuumäärä, milj. m3
Vuonna 1998 yksityismetsistä hakattiin kaikkiaan 48,9 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta. Määrä oli 1,7 miljoonaa kuutiometriä eli 4 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Pystykaupoin korjattiin markkinapuuta 38,6 miljoonaa kuutiometriä, eli 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hankintapuuta vastaanotettiin yksityismetsistä 10,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolme prosenttia edellisvuotista pienempi.

Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta pieneni edelleen. Vuonna 1998 osuus oli 21 prosenttia ja vuotta aikaisemmin 23 prosenttia. Hankintahakkuiden osuus yksityismetsien puunkorjuusta vaihtelee huomattavasti maan eri osissa. Perinteisesti se on ollut suurin Helsingin alueella: vuonna 1998 osuus oli 69 prosenttia. Suhteellisesti vähiten hankintakauppoja tehtiin Pohjois-Savossa, jossa osuus oli 11 prosenttia.

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät vuonna 1998 Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon metsäkeskusten alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 6,3 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta, Keski-Suomesta 5,5 ja Pohjois-Savosta hieman vajaat 5,5 miljoonaa puukuutiota. Yhteensä näiltä kolmelta alueelta korjattu puumäärä, 17,3 miljoonaa kuutiometriä, oli vajaa kolmannes koko maan hakkuista.

Metsähallituksen metsien hakkuumäärä ei viime vuosina ole juuri muuttunut. Vuonna 1998 Metsähallituksen hakkuumäärä oli 4,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli saman suuruinen kuin vuotta aikaisemminkin.

Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat omista metsistään raakapuuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 21 prosenttia suurempi kuin vuonna 1997, jolloin yhtiöiden metsien hakkuumäärä oli 90-luvun pienin. Yksityismetsien osuus vuoden 1998 kokonaishakkuista oli 89 prosenttia, Metsähallituksen 8 ja yhtiöiden osuus oli 4 prosenttia.

Markkinahakkuut omistajaryhmittäin vuosina 1982 - 1998

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/