Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 510, 16.12.1999

Metsänhoito- ja perusparannustyöt, vuosi 1998

Toimittajat: Sinikka Västilä, Helena Herrala-Ylinen, Irma Kulju, Kaarina Linna

Metsien hoitoon ja perusparannukseen 1,2 miljardia markkaa vuonna 1998

Vuonna 1998 hakkuin käsitelty ala oli 506 000 hehtaaria, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1997. Yksityismetsien osuus kokonaishakkuualasta oli 81, metsäteollisuusyhtiöiden 6 ja valtion 13 prosenttia. Vastaavasti yksityismetsien osuus vuoden 1998 markkinahakkuista (55 miljoonaa m³) oli 89, metsäteollisuusyhtiöiden 4 ja valtion 8 prosenttia. Yksityismetsien hakkuuala pieneni 8 prosenttia, mutta valtion ja etenkin metsäteollisuusyritysten hakkuualat kasvoivat edellisvuodesta. Harvennushakkuiden osuus kokonaishakkuualasta oli 56 prosenttia (284 000 hehtaaria) ja avohakkuiden 23 prosenttia (117 000 hehtaaria). Vastaavat osuudet olivat vuotta aiemmin 51 ja 24. Ensiharvennukset lisääntyivät selvästi vuoteen 1997 verrattuna.

Työlajeista metsänviljelyn, ojituksen ja metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen työmäärät pienenivät edellisvuodesta, mutta taimikonhoidon, nuoren metsän kunnostuksen, pystykarsinnan ja lannoituksen työmäärät lisääntyivät. Raivauksen työmäärät lisääntyivät myös hieman ja muokkausmäärät olivat edellisvuoden tasolla. Yksikkökustannusten muutokset olivat vaihtelevia. Raivauksen, kylvön, pystykarsinnan, lannoituksen ja uusien metsäteiden rakentamisen yksikkökustannukset laskivat hieman vuodesta 1997. Toisaalta muokkauksen, istutuksen, ojituksen ja metsäteiden perusparannuksen yksikkökustannukset nousivat. Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen yksikkökustannuksia ei voi suoraan verrata vuoden 1997 yksikkökustannuksiin, koska näiden työlajien vuoden 1998 yksityismetsien yksikkökustannukset sisälsivät poikkeuksellisesti myös työnjohtokustannuksia.

Vuoden 1998 metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset olivat 1 167 miljoonaa markkaa, mikä on 9 prosenttia edellisvuotista enemmän. Yksityismetsissä kustannukset nousivat 8 ja valtion metsissä peräti 24 prosenttia. Metsäteollisuusyhtiöiden metsissä kustannukset vähenivät 2 prosenttia. Yksityismetsien osuus kokonaiskustannuksista oli 84, valtion 11 ja metsäteollisuusyhtiöiden 5 prosenttia. Valtion tukien ja lainojen osuus yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannuksista oli 31 prosenttia (308 miljoonaa markkaa). Metsänomistajien oman työn arvo ja oma rahoitus olivat 677 miljoonaa markkaa. Eniten valtion rahoitusta myönnettiin metsänviljelyyn, taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen. Tuen osuus oli suurin Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Uudistusalan valmistamiseen ja metsänviljelyyn kului 45 prosenttia metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannuksista. Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen osuus kokonaiskustannuksista oli neljännes, metsäteiden rakentamisen, perusparannuksen ja kunnossapidon 20 prosenttia ja metsäojituksen 7 prosenttia. Muiden töiden kustannusosuus oli 3 prosenttia.

Vuoden 1997 metsänhoito- ja perusparannustöiden työmäärät ja kustannukset on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 461.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/