Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 463, 9.12.1998

Metsien pinta-alaverotus 1998

Toimittajat: Paul Nouro, Mika Mustonen, Kaija Mäkinen, Helena Herrala-Ylinen, Kaarina Linna

Verokuutiometrin raha-arvo nousi 6,9 prosenttia

Metsätulojen pinta-alaperusteisessa verotuksessa käytetty verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo oli vuonna 1998 koko maassa keskimäärin 113 markkaa. Nousua edellisvuodesta oli 6,9 prosenttia (taulukko 1). Raha-arvo on noussut neljänä peräkkäisenä vuotena, oltuaan alhaisimmillaan tällä vuosikymmenellä noin 79 markkaa (kuva 1).

Raha-arvo nousi tasaisesti maan eri osissa Ahvenanmaata lukuunottamatta, jossa se laski noin 5 prosenttia. Lapin metsäkeskuksen alueella raha-arvo kohosi vähiten.

Merkittävin verokuutiometrin raha-arvon nousuun vaikuttava tekijä oli viime vuosien vilkkaan puukaupan myötä suhteellisen korkeana pysynyt kantohintataso. Raha-arvo lasketaan kahden viimeksikuluneen hakkuuvuoden puun hintojen ja hakkuumäärien perusteella. Hakkuuvuonna 1997/98 tukkipuiden laskennalliset kantohinnat nousivat edelliseen hakkuuvuoteen verratattuna runsaat 5 prosenttia. Kuitupuiden hinnat halpenivat sen sijaan hieman (taulukko 2). Hakkuuvuoden 1997/98 keskimääräinen laskennallinen kantohintataso (puukuutiometrin bruttoraha-arvo) oli 127,20 mk/m³, eli noin 3prosenttia edellisvuotista korkeampi (taulukko 1). Laskennallisten kantohintojen määrittelyssä käytetyt hankintahakkuiden korjuukustannukset laskivat hieman (taulukko 3).

Hakkuuvuoden 1997/98 markkinahakkuut (54,3 milj. m³) olivat huomattavasti suuremmat kuin veronalaisen kasvun puutavaramäärä (47,9 milj. m³). Kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusäästön aiheuttamaa arvonalennusta puukuutiometrin raha-arvoon kertyi vain 111 kunnassa. Alennusprosentit pienenivät melkein joka kunnassa ja kuntien määrä, joissa arvonalennusta kertyi, väheni noin puolella edellisvuodesta (taulukko 5).

Puun kasvatuksen kulujen osuus metsätalouden bruttoarvonlisäyksestä oli vuosina 1993–97 keskimäärin 8prosenttia (taulukko 4). Pinta-alaverotuksessa huomioitavat tilakohtaiset uudistamis- ja taimikkovähennykset on jäädytetty vuoden 1995 tasolle vuoden 1998 loppuun asti (Laki ... 1394/1995). Vuoden 1998 verotuksessa uudistamisvähennykset ovat seuraavat: luontainen uudistaminen 800 mk, kylvö 1700 mk ja istutus 3200 mk hehtaarilta. Taimikkovähennys on 800 mk hehtaarilta.

Vuoden 1998 verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot on vahvistettu valtioneuvoston päätöksellä 863/1998. Vuotta 1997 koskevat metsien pinta-alaverotuksen tiedot on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 416. Verokuutiometrin keskimääräisen raha-arvon laskenta on yksityiskohtaisesti kuvattu Metsäntutkimuslaitoksen tiedonannossa 431.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/