Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 457, 27.10.1998

Yksityismetsien raakapuun puukauppojen hinnat metsäkeskuksittain 1.1.-30.6.1998

Toimittajat: Mika Mustonen, Kaarina Linna

Raakapuun hinnannousu taittui alkuvuonna

Metsäteollisuus osti raakapuuta yksityismetsistä vuoden 1998 alkupuoliskolla 11,7 miljoonaa kuutiomet-riä, mikä oli 3,7 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin samana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kaupan-käyntiä hiljensi puukaupan osapuolten yhteisen hintanäkemyksen puuttuminen. Samalla raakapuun kanto-hintatason nousu tasaantui ja loppuvuoteen 1997 verrattuna hinnat pysyivät vakaina. Kaikkien puutavara-lajien kantohinnat laskivat hieman, enimmillään kuitenkin mäntykuitupuun osalta vain 2 prosenttia. Tukkipuun ja kuusikuitupuun hinnat olivat tätä ennen olleet nousujohteiset kesästä 1996 saakka.

Myös hankintahinnat olivat vakaat vuoden 1998 alkupuoliskolla. Enimmillään muutos oli 2 prosentin lasku mäntykuitupuun hankintahinnassa.

Hakkuuvuoden 1997/98 tukkipuun kanto- ja hankintahinnat päätyivät kuitenkin edelliseen hakkuuvuoteen 1996/97 verrattuna noin 5 prosenttia korkemmalle tasolle. Myös kuusikuidun kantohinta nousi 2 prosenttia. Muun kuitupuun kantohinnat sen sijaan laskivat edellisestä hakkuuvuodesta, mäntykuitu 4 prosenttia ja koivukuitu 2 prosenttia.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/