Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 461, 30.11.1998

Metsänhoito- ja perusparannustyöt, vuosi 1997

Toimittajat: Sinikka Västilä, Helena Herrala-Ylinen, Irma Kulju, Kaarina Linna

Harvennushakkuiden ennätysvuosi

Hakkuin käsitelty ala oli vuonna 1997 peräti 530000 hehtaaria, mikä on lähes kolmanneksen enemmän kuin vuonna 1996. Harvennushakkuiden osuus kokonaishakkuualasta oli 51 prosenttia (272000 hehtaaria) ja avohakkuiden 24 prosenttia (130000 hehtaaria). Vastaavat osuudet vuotta aiemmin olivat 47 ja 29. Suhteellisesti eniten lisääntyivät ensiharvennukset sekä siemen- ja suojuspuiden poisto.

Uudistusalan valmistamisen, metsänviljelyn ja taimikonhoidon työmäärät pienenivät edellisvuodesta, mutta nuoren metsän kunnostuksen, metsäojituksen sekä metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen työmäärät lisääntyivät. Useim-pien työlajien yksikkökustannukset nousivat vuoteen 1996 verrattuna, eniten uudistusalan raivauksen ja nuoren metsän kunnostuksen. Poikkeuksen teki metsäteiden perusparannus, jonka yksikkökustannukset laskivat.

Vuoden 1997 metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset olivat 1074 miljoonaa markkaa, mikä on 5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Yksityismetsissä kustannukset nousivat 8 prosenttia, mutta laskivat valtion metsissä 6 prosenttia ja teollisuus-yhtiöiden metsissä peräti 16 prosenttia. Yksityismetsien osuus kokonaiskustannuksista oli 85, valtion 9 ja metsäteollisuusyhtiöiden 6 prosenttia. Valtion tukien ja lainojen osuus yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannuksista oli 32 prosenttia (295 miljoonaa markkaa). Metsänomistajien oman työn arvo ja oma rahoitus oli 618 miljoonaa markkaa.

Uudistusalan valmistamiseen ja metsänviljelyyn kului puolet metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannuksista. Metsäteiden rakentamisen, perusparannuksen ja kunnossapidon osuus kustannuksista oli noin 21 prosenttia, taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen 19 prosenttia ja metsäojituksen 7 prosenttia. Muiden töiden kustannusosuus oli 3 prosenttia.

Vuoden 1996 metsänhoito- ja perusparannustöiden työmäärät ja kustannukset on julkaistu Metsä-tilastotiedotteessa 411.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/