Metla publicerar prognoser

Metla sammanställer och publicerar regelbundet prognoser om olika ämnen. Prognoserna sänds till alla som har anmält sig till Metlas pressmeddelandedistribution. Merparten av prognoserna är på finska.
 • Skogssektorns konjunkturrapporter
  I den årligen utkommande Skogssektorns konjunkturrapport presenteras bl.a prognoser om exporten av skogsindustriprodukterna från Finland, samt produktpriser, virkesefterfrågan och -priser, arbetskraften samt investeringar inom privatskogsbruket. Konjunkturrapporten publiceras också på engelska under namnet Finnish Forestry Sector Economic Outlook.
 • Sorkprognoser
  Sorkprognoserna baserar sig på Metlas landsomfattnade uppföljning av sorkpopulationens fluktuationer. Sorkprognoserna försöker också delge en aktuell lägesrapport om sorkbetingade skaderisker inom skogsbruk och även i trädgårdar.
  Metinfo Metsien terveys på finska
 • Tallstekelprognoser
  Metla sammanställer årligen information om massförekomster av tallsteklar och andra skadegörare på tallbarr. Prognoser som baserar sig på fältprover, upplyser om skadegörarpopulationens mängd och utveckling, uppskattar behov av motåtgärder och ger skötseldirektiv för skadade skogar. Metinfo Metsien terveys på finska
 • Fröskördsprognoser
  Landsomfattande fröskördsprognoser utformas för tall, gran och björk. En målsättning är att underlätta att den naturliga förnyelsen lyckas och att i allmännhet öka prognosernas tillförlitlighet för föryngringsytornas plantsättning. Prognoserna används också för planering av kottinsamling. Prognoser om björkens blomning betjänar i synnerhet pollenallergiker.
 • Prognoser om bär- och svamspskörd
  Under tillväxtperioden utformar Metla 3-4 meddelanden samt temakartor om tidtabeller för bärarternas blomning eller mognad, skördeutsikter samt om faktorer som inverkar på skörden landsomfattande eller lokalt. Metinfo Metsien monikäyttö på finska och Metinfo Multiple use of Forests på engelska
  Uppdaterat:   2.1.2007/SaMu  Metla : Nytt från Metla : Prognoser   Comments Metlas hemsida