Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 7.10.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2014−2015

Metsäteollisuus haraa talouden alavirettä vastaan

Suomen metsäteollisuuden tuotanto, vienti ja vientihinnat kasvavat vuonna 2014 paperia lukuun ottamatta. Vientitulojen kasvun ohella tuotannon tehostamistoimet parantavat sekä puutuote- että massa- ja paperiteollisuuden kannattavuutta. Vuonna 2015 metsäteollisuustuotteiden tuotannon ja viennin kasvut hieman hidastuvat, koska kysyntä heikkenee euroalueella ja Aasiassa. Ukrainan kriisin ja Lähi-idän levottomuuksien mahdollinen laajeneminen pitävät yllä epävarmuutta kysynnän elpymisestä keskeisillä markkina-alueilla.

Puutuotteiden kysynnän kasvu hidastuu 

Puutuoteteollisuuden viennin kasvu Eurooppaan ja Pohjois-Afrikkaan on alkuvuonna 2014 korvannut viennin heikentymistä Aasiaan. Rakentamisen näkymien synkentyminen Euroopassa varjostaa kuitenkin puutuoteteollisuuden loppuvuoden näkymiä. Kotimaassa rakentamisen alamäki jatkuu. Alkuvuoden hyvän kehityksen ansiosta sahatavaran tuotannon arvioidaan tänä vuonna kasvavan 10,6 miljoonaan kuutiometriin viennin kasvaessa kolme prosenttia. Myös vanerin tuotanto ja vienti kasvavat. Sahatavaran viennin yksikköhinta nousee viime vuodesta noin neljä prosenttia ja vanerin viennin keskihinta noin prosentin.

Vuonna 2015 rakentaminen Euroopassa elpyy edelleen hitaasti, mutta Pohjois-Afrikan vientinäkymät säilyvät hyvinä. Puutuoteteollisuuden tuotannon ja viennin kasvujen arvioidaan jatkuvan vuonna 2015 joskin kuluvaa vuotta hitaampina.

Paperin kysynnän alamäki tasaantumassa, kartongin ja sellun vienti kasvussa

Sellun ja kartongin maailmanmarkkinakysyntä jatkuu vahvana, mutta painopapereiden osalta kysyntä ja hinnat laskevat edelleen. Paperin kysynnän lasku Euroopassa on kuitenkin vähitellen tasaantumassa. Euroopassa tehtyjen kapasiteettileikkausten ohella markkinatilannetta helpottavat myös tuotantokapasiteetin vähennykset Pohjois-Amerikassa, mikä hidastaa markkinahintojen laskua. Vuonna 2014 Suomen paperin tuotannon ja viennin ennakoidaan alenevan kolme ja ensi vuonna kaksi prosenttia. Paperin vientihinnat laskevat viime vuodesta kaksi prosenttia ja ensi vuonna vielä prosentin.

Sellun maailmanmarkkinakysyntää pitävät yllä pehmopapereiden ja kartongin kasvava käyttö, kierrätyspaperin saatavuuden heikkeneminen, liukosellun lisääntynyt tarve sekä vanhan sellukapasiteetin sulkemiset maailmalla. Kartongin kysyntää ja vientiä vauhdittavat verkkokaupan lisääntyminen, hygieniavaatimusten yleinen tiukentuminen sekä taivekartongin keveys pakkausmateriaalina. Vuonna 2014 sellun tuotanto ja vienti kasvavat kaksi prosenttia. Kartongin tuotanto kasvaa neljä ja vienti kolme prosenttia. Vuonna 2015 sekä sellun että kartongin tuotantojen kasvua rajoittavat kapasiteettien korkeat käyttöasteet. Viennin yksikköhintojen arvioidaan kasvavan prosentin sekä tänä että ensi vuonna.

Metsäteollisuuden kannattavuus kohenee

Sekä puutuote- että massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus paranee vuonna 2014 viime vuoteen verrattuna. Puutuoteteollisuudessa sahatavaran ja vanerin tuotanto, vientimäärät sekä -hinnat ovat nousseet samalla, kun puun tarjonta on pysynyt korkealla tasolla ja kantohintakehitys on ollut maltillista. Tämä on nostanut toimialan kannattavuuslukuja nopeasti lähes vuoden 2007 suhdannehuipun tasolle. Vuoden 2015 alussa voimaan astuva rikkidirektiivi heikentää suomalaisen sahatavaran kilpailukykyä Keski-Euroopassa lähinnä suhteessa alueen omaan tuotantoon. Ensi vuonna puutuoteteollisuuden kannattavuuskehitys notkahtaa vain hieman kuluvan vuoden tasosta.

Massa- ja paperiteollisuudessa sellun tuotannon kannattavuus on hieman heikentynyt edellisvuodesta, mitä kartonkien ja paperien positiivinen kannattavuuskehitys on kuitenkin tasoittanut. Massa- ja paperiteollisuudessa on jo vuosia toteutettu tehostamisohjelmia. Tämä on alkanut näkyä toimialalla muun muassa kiinteiden kulujen pienenenemisenä ja kannattavuuden kohentumisena jopa pitkään vaikeuksissa olleessa paperien tuotannossa. Sellun ja kartongin vientinäkymät ovat valoisia ja toimialan kannattavuuskehitys jatkuu suotuisana myös vuonna 2015. Metsäteollisuuden työllisyys alenee hieman vuonna 2014, vähennykset kohdistuvat lähinnä rakennuspuusepänteollisuuteen. Ensi vuonna työllisyys pysyy vuoden 2014 tasolla.

Puu- ja bioenergiamarkkinoilla eletään tasaista aikakautta

Vuonna 2014 markkinahakkuiden määräksi arvioidaan 55,4 miljoonaa kuutiometriä ja ensi vuonna niiden ennakoidaan kasvavan 56 miljoonaan kuutiometriin, kun puutuoteteollisuuden ja sellun- ja kartongintuotannon kasvut jatkuvat sekä paperintuotannon väheneminen hidastuu. Hakkuiden lisääntyminen parantaa metsätalouden työllisyyttä. Raakapuun tuonti alenee kuluvana vuonna 9,6 miljoonaan kuutiometriin ja vuonna 2015 edelleen yhdeksään miljoonaan kuutiometriin.

Vuonna 2014 tukkien ja mäntykuitupuun kantohintojen arvioidaan pysyvän vuodentakaisella tasolla, sillä puuntarjonta on säilynyt vahvana ja havusellulla on hyvät markkinanäkymät. Koivukuitupuun kantohinta alenee prosentin lehtisellun hintojen alennuttua, ja kuusikuitupuun kantohinta alenee kolme prosenttia paperintuotannon vähenemisen vuoksi. Vuonna 2015 tukkien ja mäntykuitupuun kantohintojen ennakoidaan nousevan pari prosenttia sahatavaran ja havusellun tuotantojen kasvaessa. Kuusi- ja koivukuitupuun kantohinnat pysyvät kuluvan vuoden tasolla.

Metsähakkeen käytön ei ennakoida kasvavan tänä eikä ensi vuonna, sillä käytön kasvua rajoittavat kivihiilen alhainen maailmanmarkkinahinta, päästöoikeuksien matala hintataso sekä tukien leikkaukset. Vuonna 2015 metsähakkeen keskimääräiseksi laitoshinnaksi arvioidaan 21,5 euroa megawattitunnilta.

Kantorahatulot pysyvät ennallaan

Yksityismetsien puuntuotannon investointien odotetaan nousevan 235–245 miljoonaan euroon vuosina 2014 ja 2015. Vaikka markkinahakkuut kasvavat ja raakapuun nimellishinnat nousevat ensi vuonna, reaalisesti yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot pysyvät noin 1,6 miljardissa eurossa sekä tänä että ensi vuonna. Metsätalouden hehtaarikohtainen liiketulos pysyy noin 100 eurossa vuosina 2014 ja 2015.

Lisätietoja:

  • Tutkija Jari Viitanen, p. 029 532 3033, jari.viitanen(a)metla.fi
  • Tutkija Antti Mutanen, p. 029 532 3070, antti.mutanen(a)metla.fi

Julkaisu:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 07.10.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute