Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Meddelande 7.5.2014  
Sajtkarta | Sökning

Mycket riklig björkblomning också i år

Skogsforskningsintitutets (Metla) prognos om en riklig björkblomning i hela landet har visat sig hålla streck, med en ställvis mycket ymnig blomning. Antalet hanhängen når ändå inte riktigt upp till rekordmängden från år 2012.

Förutsättningarna för den rikliga blomningen är den senaste sommarens varma och soliga väder som erbjöd goda förutsättningar för bildandet av nya blomanlag. Dessutom var björkblomingen föregående sommar rekordsvag och björkarna hade därför gott om energi att ta till för den här vårens blomning.

I allmähet inleder våra inhemska björkarter blomnigen i början av maj. Det björkpollen som finns i luften i april är oftast fjärrtransport med sydliga vindar från Baltikum eller, om halterna är påfallande höga, från de vidsträckta ryska björkskogarna i sydost.

Antalet hanhängen (hängen per träd) i bestånd där fröskörden årligen följs upp (1979-2014)

Efter ett år med missväxt väntas en relativt riklig granblomning i södra och mellersta Finland

I hela landet var granens fröfällning på vårvintern 2014 ytterst oansenlig, vilket innebär att det inte kommer att slå upp några nya plantbestånd på föryngringsytorna.

Fröskörden för 2015 förväntas bli relativt riklig i södra och mellersta Finland. I norra Finland blir skörden troligen mindre. Dessutom finns det risk att svampsjukomar och skadeinsekter ytterligare minskar omfattningen av den slutliga fröskörden.

Prognosen bygger på analyser av granknoppar som Metla utfört under senaste vinter, där 50 000 knoppar undersöktes. Andelen honblomknoppar var 16 %, vilket överensstämmer med det långsiktiga medeltalet. Andelen blommande träd (55 %) låg emellertid lite över medeltalet. De granfrön som utvecklas vid den här vårens blomning kommer att dala till marken på våren 2015.

Utsikterna för naturlig föryngring av tall 2014-2015 är svaga i norra Finland.

Tallens fröfällning under våren 2014 är medelmåttig eller svag I södra Finland; i mellersta Finland, Österbotten och Kajanaland är den relativt svag och i Lappland dålig.

Fröskördsprognosen för år 2015 bygger på fler osäkerhetsfaktorer än vanligt. Taxeringen av nya småkottar ger vid handen att fröskörden i södra Finland kan bli rikligare än de tidigare prognoserna antytt och att den kommer att variera mellan riklig och måttlig. Längre norrut minskar den genomsnittliga kottfrekvensen, och i Lappland förväntas skörden bli svag.

Den senaste sommrens varma väder har skapat förutsättningar för en god fröskörd på våren 2016 i hela landet. Speciellt i norra Österbotten och Kajanaland påträffades rikligt med honblomanlag i insamlade prover av tallknoppar.

Metla följer årligen upp blomningen och frösättningen eller kottskörden i speciella kontrollbestånd där alla våra huvudträslag är representerade. Undersökningarna kompletteras med mikroskopiska analyser av  blomningsfrekvensen i knopparna hos våra barrträd. Den nyaste prognosmetodiken inkluderar modeller som baserar sig på sambandet mellan klimatfaktorer och frösättning. Avsikten med prognosmodellerna som utarbetats ur det insamlade materialet är att underlätta skogsförnyelseplaneringen och förutse  tillgången och behovet av skogsträdfrön.

Tilläggsuppgifter:

  • Forskare Tatu Hokkanen, tfn. 029 532 5425 eller 040 801 5425, tatu.hokkanen(a)metla.fi

Skog – kunskap – kompetens – välfärd


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Updaterad: 07.05.2014 /KPB |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns | Copyright Metla | Palaute