Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Meddelande 24.1.2014  
Sajtkarta | Sökning

Naturresurscentralens enheter förbereder sig för budgetnedskärningar

Naturresurscentralen, som inleder sin verksamhet 2015, förbereder sig för budgetnedskärningar genom att utarbeta ett budget- och strukturprogram fram till år 2017. Det ska beakta möjligheterna till extra intäkter samt olika sätt att öka lönsamheten och göra besparingar. Man diskuterar också olika alternativ för att skapa en tätare struktur för enheterna. De enheter som ska slås samman verkar i dag på cirka 40 platser och har sammanlagt en personal på ungefär 1 700.

Statsrådets beslut (5.9.2013) om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering minskar Naturresurscentralens budgetfinansiering gradvis så att 22,8 miljoner euro mindre står till förfogande år 2017 jämfört med 2012. Minskningen utgör 24 procent av enheternas sammanlagda budgetfinansiering år 2012. Dessutom orsakar fusionen extra utgifter, och säkerställandet av en tillräcklig självfinansiering för forskningen förutsätter att resurser frigörs på annat håll. Totalt beräknas fusionen ha kostat 8,5 mn euro i slutet av år 2015 och 27,8 mn euro i slutet av år 2017.
En liknande strukturförändring av finansieringen gäller alla statliga forskningsinstitut. Medlen förs över till finansiella instrument i Finlands Akademi och statsrådets kansli, där förutom forskningsinstituten även exempelvis universitet och yrkeshögskolor kan ansöka om finansiering.

Fusionen, som verkställs i början av 2015, underlättar anpassningen till förändringarna i finansieringsstrukturen samtidigt som den ökar verkningsfullheten, men synergieffekterna syns dock inte förrän efter några år.

För att säkra Naturresurscentralens verkningsfullhet och verksamhetsförutsättningar ska anpassningen inte ske bara genom att minska personal, utan också genom att förnya arbetssätt och strukturer samt genom att öka kundfinansieringen. Vårt mål är att få tillbaka hälften av den förlorade finansieringsramen genom extrainkomster från de nya finansieringsinstrumenten och från traditionella finansieringskällor.

Utvecklandet av enhetsstrukturen

I framtiden kommer Naturresurscentralen att ha färre enheter, men även i fortsättningen ligger dess styrka i ett rikstäckande nätverk. På lång sikt stärks landskapsenheterna genom att resurser flyttas från huvudstadsregionen till det övriga Finland. MTT, Metla och RKTL har på senare år sett över sina lokallösningar så att forskarna har anslutit sig till den övriga forskargemenskapen, och på den vägen fortsätter man. Naturresurscentralen koncentrerar även i fortsättningen sin verksamhet till universitetsorterna.

Av budget- och strukturprogrammets sparmål (16,5 mn euro fram till år 2017) ska minst en tredjedel täckas genom ett tätare nätverk av enheter och ett effektivare utnyttjande av lokalerna.
I budget- och strukturprogrammet fastställs Naturresurscentralens strategiska verksamhetsorter, vars infrastruktur utvecklas till forskningsmiljöer som uppfyller internationella krav. Dessa är: huvudstadsregionen, Jockis, Joensuu, Uleåborg, Rovaniemi, Kuopio, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo och möjligen Karleby universitetscenter.

En utredning föreslås om att helt eller delvis flytta verksamheten från följande platser till annan ort:

  • MTT:s verksamheter i Laukas och Vichtis. Upphörande av verksamheten i Hyvinge (31.12.2013), lokallösningar i Jockis samt upphörande av Karilas enhet (S:t Michel) (31.12.2013) har beaktats i budgetanalysen.
  • Metlas verksamhet i Salla, Kolari, Punkaharju, Kannus och Parkano.
  • RKTL:s verksamhet i Vasa, Rimito, Kuusamo och Paldamo. Upphörande av verksamheten i Kotka (31.12.2012), upphörande av verksamheten i Muonio (30.9.2013) och upphörande av verksamheten i Evois (31.12.2014) har beaktats i budgetanalysen.
  • För Tikes del är målet att koncentrera statistikproduktionen till en enhet i huvudstadsregionen.
  • Gemensam utredning: omorganisering av växthus- och laboratoriefunktionerna samt organisering av verksamheten i Paljakka miljöbank i samarbete med universiteten och forskningsinstituten.

Vid eventuella omställningar som rör personalen iakttas principerna för god personalpolicy och FM:s anvisningar om förändringar i statliga organisationer.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar i januari 2014 ett tillfälle för landskapsföreningarna att diskutera utvecklingen inom Naturresurscentralens regionala verksamhet och dess nätverk. Ministeriet är speciellt intresserad av landskapsaktörernas möjligheter och vilja att erbjuda resurser och annat stöd vid ordnandet av Naturresurscentralens forsknings- och expertverksamhet i regionerna.

Efter samråd med landskapen fortsätter arbetet med budget- och strukturprogrammet inom projektet för inrättandet av Naturresurscentralen, vilket planeras bli färdigt i mars. Beslut som rör enskilda verksamhetsplatser fattas i ett senare skede. Åtgärderna har behandlats internt vid ett informationsmöte 21.1.2014 om inrättandet av Naturresurscentralen.

Ytterligare information

  • projektledare Hannu Raitio, projektet för inrättandet av Naturresurscentralen, tfn 0295 322 010, förnamn.efternamn@metla.fi
  • överdirektör Erkki Kemppainen, MTT, tfn 0295 317 335, förnamn.efternamn@mtt.fi
  • överdirektör Leena Paavilainen, Metla, tfn 0295 322 020, förnamn.efternamn@metla.fi
  • överdirektör Eero Helle, RKTL, 0295 327 240, förnamn.efternamn@rktl.fi
  • överdirektör Petri Korpinen, Tike, 0295 31 3163, förnamn.efternamn@mmmtike.fi

Skog – kunskap – kompetens – välfärd


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Updaterad: 07.05.2014 /KPB |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns | Copyright Metla | Palaute