Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Meddelande 22.1.2014  
Sajtkarta | Sökning

Fakta från skogssektorn inom samma pärmar

Skogsstatistisk årsbok 2013 utkom i december

Skogssektorns mest centrala informationspaket – Den Skogsstatistiska årsboken – erbjuder en helhetsbild av skogarna, skogsbruket och skogsindustrin i Finland. Dessutom presenteras i boken bland annat information om skogsnaturen, mångbruket av skogarna och miljöfrågor, samt den viktigaste internationella skogsstatistiken.

Skogsstatistisk årsbok 2013 fokuserar, på samma sätt som de tidigare årsböckerna, på skogsresurser, skogsvård och på en uppföljning av virkesmarknaderna och skogsindustrins utrikeshandel. Bokens innehåll och struktur har dock under årens lopp utvecklats för att motsvara de ändrade informationsbehov som skogsstatistikens kunder har. Till exempel har energianvändningen av virke blivit ett centralt delområde i skogsstatistiken under de senaste åren, på samma sätt har miljöaspekterna prioriterats mer än tidigare.

Årsbokens tabeller och diagram kompletteras av textavsnitten, som belyser den senaste utvecklingen inom skogsbranschen, och presenterar begrepp som används i statistiken, samt hur statistiken förs. I början av årsboken finns ett sammandrag över den finska skogssektorns mest centrala nyckeltal (pdf) samt virkesflödet (pdf) från skogen till de olika bruksändamålen år 2012. I slutet av årsboken finns ett sammandrag på svenska.

All skogsstatistik som produceras av Metla publiceras på Metinfo Statistiktjänst på Internet. Nätversionen (pdf) av den Skogsstatistiska årsboken, samt bokens tabeller och diagram, kan laddas ner från nättjänsten. Statistiktjänsten erbjuder även ett brett urval av annan statistik från skogssektorn, bland annat virkespriserna som uppdateras varje vecka. Dessutom är alla cirka 50 Skogsbulletiner som årligen publiceras av Metla tillgängliga på Statistiktjänsten.

Informationen i årsboken används inte bara i forskningssyfte, utan även t.ex. i planeringen, implementeringen och uppföljningen av naturresurspolitiken. Den Skogsstatistiska årsboken har publicerats allt sedan slutet av 1960-talet.

Ytterligare information

  • Metsätilastollinen vuosikirja 2013. Skogsstatistisk årsbok. Finnish Statistical Yearbook of Forestry. Finlands officiella statistik: Jord- och skogsbruk samt fiske. 450 sidor, pris 50 € (inkl. moms).
  • Skogsstatistiska årsbokens hemsida (på engelska)

Beställningar

Ytterligare information

  • Huvudredaktör Esa Ylitalo, tfn 029 532 5515, esa.ylitalo(a)metla.fi
  • Statistikchef Martti Aarne, tfn 029 532 5121, martti.aarne(a)metla.fi

Skog – kunskap – kompetens – välfärd


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Updaterad: 07.05.2014 /KPB |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns | Copyright Metla | Palaute