Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 15.10.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2013−2014

Metsäsektorin näkymät paranemassa

Suomen metsäteollisuuden tuotteista sahatavaran, vanerin, kartongin ja sellun viennin arvo on alkuvuonna noussut ja parantanut samalla tuotannon kannattavuutta. Kehitys on heijastunut myönteisesti myös muualle metsäsektoriin. Raakapuun kysynnän kasvu on lisännyt hakkuita. Kantohinnat ovat nousseet ja parantaneet yksityismetsätalouden kannattavuutta ja tulosta viime vuodesta. Riskit metsäsektorin kehityksen suunnasta ensi vuodelle ovat kuitenkin suuret, koska Euroopan talouskasvu jatkuu epävarmana. Kehitys riippuu paljolti siitä, miten vienti vetää Euroopan ulkopuolisille markkinoille.

Puutuoteteollisuuden vienti vetää Euroopan ulkopuolella

Puutuoteteollisuudessa vienti Aasiaan ja Lähi-itään on alkuvuonna kasvanut merkittävästi, ja se on korvannut Euroopan heikkoa kysyntää. Loppuvuodestakaan puutuotteiden kysyntä ei Euroopassa kasva, mutta kulutus Euroopan ulkopuolella jatkuu hyvänä. Kotimaassa rakentamisen alamäki vähentää puutuotteiden kysyntää. Silti sahatavaran tuotanto kasvaa tänä vuonna 9,8 miljoonaan kuutiometriin, koska vienti kasvaa viidellä prosentilla. Myös vanerin tuotanto ja vienti kasvavat.

Vuonna 2014 sahatavaran kysynnän kasvun ennakoidaan hidastuvan Aasiassa. Vastaavasti Euroopassa ja kotimaassa rakentaminen elpyy hitaasti. Sahatavaran ja vanerin tuotanto ja vienti kasvavat edelleen hieman kuluvasta vuodesta. Myös yksikköhinnat nousevat hieman tänä ja ensi vuonna.

Kartonki ja sellu kannattelevat massa- ja paperiteollisuutta

Päämarkkina-alueella Euroopassa paino- ja kirjoituspaperin kysyntä ja kulutus laskevat edelleen, mutta vastaavasti pakkausmateriaalien kysyntä maailmalla kasvaa. Suomen kartongin tuotanto ja vienti nousevat viisi ja viennin yksikköhinta pari prosenttia. Paperin tuotannon ja viennin odotetaan tänä vuonna alenevan viisi prosenttia viime vuodesta sähköisen viestinnän korvatessa paperia vientimarkkinoilla. Sellun tuotanto, vienti ja viennin yksikköhinta nousevat hieman.

Vuonna 2014 massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden maailmanmarkkinakysyntä näyttää hyvin samanlaiselta kuin kuluvana vuonna. Suomen paperin tuotanto ja vienti supistuvat edelleen, mutta kartongin ja sellun tuotanto ja vienti kasvavat. Paperin hintoja lukuun ottamatta viennin yksikköhinnat nousevat myös hieman kuluvan vuoden tasosta.

Metsäteollisuuden kannattavuus kohenee

Sekä puutuote- että massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus paranee vuonna 2013 viime vuoteen verrattuna. Puutuoteteollisuudessa kannattavuus nousee massa- ja paperiteollisuutta nopeammin, koska sahatavaran ja vanerin vientimäärät kasvavat ja viennin yksikköhinnat nousevat. Sellun ja kartongin hyvä kysyntä parantaa massa- ja paperiteollisuuden kannattavuutta, vaikka paperin tuotannon heikko tilanne jarruttaakin kokonaiskehitystä.

Vuonna 2014 kannattavuuskehitys tasaantuu, koska metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu hidastuu. Tämä näkyy etenkin puutuoteteollisuudessa, jossa Aasian kysynnän kasvun ja hintakehityksen hidastuminen hillitsevät kannattavuuden kokonaiskehitystä. Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus kohenee edelleen, koska sellun ja kartongin kysyntä pysyy hyvänä. Paperin tuotannossa kannattavuuden alamäki jatkuu, sillä vientihinnat alenevat edelleen. Metsäteollisuuden työllisyys alenee hieman vuonna 2013 – vähennykset kohdistuvat lähinnä paperin tuotantoon.  Ensi vuonna työllisyys pysyy kuluvan vuoden tasolla.

Puu- ja bioenergiamarkkinoilla pitää kiirettä

Markkinahakkuiden ennustetaan kasvavan tänä vuonna yli 53 miljoonaan kuutiometriin, mikä on kolme prosenttia viime vuotta enemmän. Kotimaisen puun kysynnän kasvu heijastuu etenkin havutukkien kantohintoihin, joiden ennakoidaan nousevan 2–4 prosenttia viime vuodesta. Kuitupuiden kantohinnat nousevat prosentin. Raakapuuta tuodaan noin 11 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä suuri osa on koivukuitupuuta.

Vuonna 2014 metsäteollisuuden tuotannon kasvu Suomessa jatkuu. Tukkipuuhakkuut kasvavat pari prosenttia ja kantohinnat nousevat 1–2 prosenttia. Markkinahakkuut kokonaisuudessaan pysyvät kuitenkin kuluvan vuoden tasolla, kun kuitupuun lisätarvetta katetaan tuonnilla. Raakapuun tuonti kasvaa 12 miljoonaan kuutiometriin. Metsähakkeen käyttö jatkaa kasvuaan tänä vuonna 8,9 miljoonaan ja ensi vuonna 9,6 miljoonaan kuutiometriin. Metsähakkeen keskimääräisen laitoshinnan arvioidaan ensi vuonna olevan 21,5 euroa megawattitunnilta. Metsätaloudessa työllisyys kohenee hieman markkinahakkuiden kasvun ja energiapuun lisääntyvän korjuun ansiosta.  

Metsätaloudessa liiketulos paranee

Kotimaan markkinahakkuiden ja kantohintojen lievä kasvu nostaa yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot 1,5 miljardiin euroon tänä ja ensi vuonna. Puuntuotannon investointien odotetaan pysyvän tänä vuonna 213 miljoonan euron tasolla, mutta nousevan ensi vuonna. Vuosina 2013 ja 2014 yksityismetsätalouden hehtaarikohtainen liiketulos nousee lähes 90 euroon hehtaarilta. Puuntuotannon sijoitustuotto on 2–4 prosenttia tänä ja ensi vuonna.

Lisätietoja:

Julkaisu:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 15.10.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute