Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 9.10.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäojitus lisää kiintoaineen kulkeutumista vesistöihin, mutta vähentää humuskuormitusta

Kunnostusojitukset eivät tutkimusten mukaan lisää vesistöjen liuenneen orgaanisen aineen eli humuksen kuormitusta. Kunnostusojitusten vesistöhaitat liittyvät kiinteän maa-aineksen kulkeutumiseen eli kiintoainekuormitukseen. Haitat näkyvät erityisesti pienvesissä, jotka mataloituvat, liettyvät ja sameutuvat.  Kiintoainekuormituksen hallintaan on jo käytössä erilaisia keinoja. Niiden ja muiden yksittäisten vesiensuojelutoimenpiteiden käyttöä voidaan tehostaa ulottamalla suunnittelu koskemaan yksittäisten ojitushankkeiden sijaan koko valuma-aluetta, todetaan Metsätalouden vesiensuojelupäivillä Saarijärvellä.

Koko valuma-aluetta koskeva suunnittelu tehostaa vesiensuojelua

Vuonna 2012 kunnostusojituksia tehtiin 52 000 hehtaarilla suometsien elinvoimaisuuden ja kasvun ylläpitämiseksi. Vesiensuojelun suunnittelu tehdään perinteisesti yksittäisten ojitushankkeiden yhteydessä. Samalla valuma-alueella saatetaan tehdä joinakin vuosina runsaasti vesistöä kuormittavia toimenpiteitä, joiden jokaisen yhteydessä toteutetaan omat vesiensuojeluratkaisut. Kiintoainekuormitus lisääntyy muutaman vuoden ajaksi kunnostusojituksen jälkeen, ja sitä pyritään hallitsemaan muun muassa kaivukatkojen, lietekuoppien ja laskeutusaltaiden avulla.

Vesistöjen ja resurssien käytön kannalta tehokkaampaan lopputulokseen päästään, kun vesiensuojelun suunnittelu ja toteutus tehdään koko valuma-alueelle ja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Näin toimenpiteet on mahdollista hajauttaa eri alueille ja vuosille ja samalla voidaan toteuttaa yhteisiä tehokkaita vesiensuojeluratkaisuja kuten pintavalutuskenttiä ja kosteikkoja. Vesiensuojelun valuma-aluekohtaiseen suunnitteluun on kehitetty uusia paikkatietopohjaisia työkaluja, ja vielä vuoden 2013 aikana ilmestyy opas metsätalouden toimijoiden tarpeisiin.

Kunnostusojitukset eivät lisää vesistöjen humuskuormitusta

Humus on veteen liuennutta orgaanista ainetta, joka värjää veden ruskeankeltaiseksi, lisää vesistöjen rehevöitymistä ja vähentää veden käyttökelpoisuutta. Vesistöihin humus kulkeutuu valuma-alueilta.  Humuspitoisuudet ovat luonnostaan korkeita soisilta alueilla tulevissa vesissä. 

Kunnostusojitusten on arveltu lisäävän vesistöjen humuskuormitusta, mutta tämä käsitys ei pidä paikkansa. Useissa tutkimuksissa humuskuormitus ei ole joko muuttunut lainkaan tai se on jopa vähentynyt kunnostusojituksen jälkeen. Tämän on selitetty johtuvan muuttuneilla veden kulku-reiteillä ja pintaturpeen tehokkaammalla hajotuksella ojituksen jälkeen. Humuskuormitus saattaa kuitenkin lisääntyä, jos kunnostusojitusalueilla tehdään samanaikaisesti päätehakkuita. Myös ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän valuma-alueilta vesistöihin tulevaa humuskuormitusta.

Metsätalouden vesiensuojelupäivät järjestetään nyt kuudetta kertaa. Ne kokoavat metsä- ja ympäristöalan hallinnon, käytännön ja tutkimuksen asiantuntijat yhteen keskustelemaan vesiensuojelun ajankohtaisista teemoista. Tapahtuma koostuu seminaarista ja retkipäivästä, ja se on Metsäntutkimuslaitoksen, Suomen metsäkeskuksen, Metsähallituksen, TASO-hankkeen, Suomen ympäristökeskuksen ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion järjestämä.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 16.10.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute